Web  Changes
k2d.jpg (11647 bytes)  beware
iT changes hue


Bovengeven & ondernemen

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid

Wie binnen een groep of samenleving actief wil zijn, zal
in & vanuit zijn omgeving geheel zinvol bezig kunnen gaan,
als de instandigheden in harmonie zijn. 

Voldoen die zogenaamde instandigheden niet aan de vigerende normaliteit,
dan zal elk streven tot participatie ten koste gaan van die samenleving,
groep of organisatie.
Als reactie ontstaan dan aanpassingsverwachtingen die
bij onvoldoende respons zullen leiden tot isolement of uitstoting.

Iedere samenleving is niet alleen op die manier ontstaan, uit een vorige;
iedere samenleving zal ook op die manier reageren of regenereren.
Met klein duimpje en andere sprookjes hebben grootmoeders
al in een grijs verleden geprobeerd
die verschrikkelijke waarheid in de oren van kinderen te knopen.

Elk mens wordt geboren met de neiging,
je zou het ook behoefte kunnen noemen,
volledig in te groeien in zijn omgeving.
Als de instandigheden van de omgeving "gewoon", ofwel "normaal" zijn,
hoeft in principe dus geen mens bevreesd te zijn voor zinloosheid.

Hoe het zo kan zijn, dat weinig samenlevingen,
groepen of organisaties in staat lijken,
al hun leden een zinvol gevoel te geven,
is een vraag waar menig kind al het hoofd voor gebogen heeft.

Dat geen groep of samenleving daarin slaagt, is volgens velen,
ook tegenwoordig nog,
zelfs een wetmatigheid.
In de vorige eeuw vergeleek een europese filosoof de
samenleving met een harington, waarin
de haringen die tegen de duigen geduwd zitten
"vanzelf" al beschadigd zijn,
ter bescherming van ons, de anderen.

Hoe dan ook, de westerse samenleving toont bij uitstek
( en die van jou waarschijnlijk evenzo)
niet in staat te zijn, een geruststellend perspectief te bieden.

En dat niet alleen voor wie aan de buitenkant zit
en tevens de pijn niet begrijpt van het
peripatrisch proces
dat daar voortdurend schuurt.

Het is een probleem dat lokaal & globaal bestaat en
bijna per definitie benaderd wordt vanuit de gedachte dat
de heersende opvatting gelijk heeft
en dat probleem-oplossing slechts binnen die
 kaders en liefst nog met terugwerkende kracht, te vinden is.

De illusie van de voortgang ontstaat door uitleving van de tijd.
De voortgang zelf echter wordt vaak teniet gedaan door
de conserverende drift van de angst.

Zoeken naar een oplossing op basis van de bestaande paradigma's
(de voor de hand liggende manier)
kan dus geen oplossing bieden met algemeen werkende waarde.
 

Incidenteel kan iemand, of een bepaalde groep,
daar wellicht voordeel mee behalen,

 krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)
krekelrechts.gif (3594 bytes)  krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekellinks.gif (11902 bytes)
maar dat rendement gaat onevenredig ten koste
van iets of iemand anders.
 

Dit is een dilemma waar partijen kamerbreed en religies
wereldwijd elkaar wanhopig over in de haren zitten.
Het ligt tevens besloten in de angst van velen,
te investeren in de eigen omgeving of te delen met
een minder bedeelde omgeving.

Daarom blijven oplossingen als extra banen,
meer gevangenissen,
meer blauw,
meer opties of
extra beloning
steken in hun uitwerking en zullen zelfs op
termijn een tegengesteld effect krijgen.

Je zou bijna gaan veronderstellen dat elke maatregel die
gericht is op verbetering van 'n samenleving of groep in zichzelf,
uiteindelijk een negatieve uitwerking heeft, 
omdat zo'n maatregel acceptieve omstandigheden vraagt.

Dààr moet die groep, organisatie of overheid dus eerst in investeren.

Een samenleving waarin de psychische nood van mensen
die vanuit zichzelf geen zinvol leven (kunnen) leiden
doorschuift
naar mensen die door de samenleving worden betaald om
daarin te voorzien en zelfs naar mensen van wie sturing wordt verwacht,
zo'n samenleving
is zelfzuchtig en in principe in staat,
haar kinderen te offeren voor

de schijn van het zijn

Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die in
de samenleving ervaren worden, proberen we dan ook:

>> nieuwe wegen te vinden,
>> oude wegen te herinterpreteren en
>> antwoorden te zoeken, waar nog geen vragen voor zijn.

Een van de resultaten is het gaingate-concept
Daarmee zullen we een bijdrage leveren aan de
cohesie van de samenleving van onderaf,
want leven in een omgeving die vragen oproept,
 is leven in een benieuwde werkelijkheid.

 

De wereld is voor morgen bedoeld.

free
floating
fees

beware
planej_off.gif (1531 bytes)

you might leave us

julian        
lucas
informary

essence for global understanding

wat voor mij geldt, moet voor jou ook mogen; niemand is schuldig aan zichzelf

 

Manhattan aan de Maas

hal als voorportaal voor woon-/werk-experiment

In september 1988 haalde de HAL,
het leegstaande hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn
op de Wilhelminapier te Rotterdam,
de voorpagina van het NRC-Handelsblad.

Een groep mensen had het gebouw gekraakt
om woon- & werkruimte te creëren.

Claudio & Eugène waren uitgenodigd, vanuit de Fabriek
(een anarchistisch woon/werkexperiment in Oud Mathenesse)
over te komen met hun studio.
De statige directiekamers waren al snel als woon-unit verdeeld en
in de kantoorruimten werden ateliers en studio's ingericht.
De grote keuken met kantine kreeg een centrale functie en
de oude ontvangstruimte werd voor feesten & exposities bestemd.

Dat er in kelders, kasten & kluizen nog herinneringen,
verloren koffers en
flessen wijn te vinden waren van
hen die Europa wilden verlaten,
gaf een extra dimensie aan het gebruik van het pand
als platform voor een globaal-culturele benadering van
stadsvernieuwing in de metropool Rotterdam.

In die tijd kreeg de renovatie van
"de Kop van Zuid"
ook politiek een extra impuls.
Daardoor ontstond de gedachte,
een plan te ontwikkelen om het gebouw,
dat ernstig was verwaarloosd en
mogelijk nog gesloopt zou worden ook,
te behouden. 
Er werd een doelstelling geformuleerd
voor een bestemming als 

"accommodatie voor artistieke projecten en experimenten 
ter bevordering & versteviging van
een interactieve relatie tussen
kunsten, stadsvernieuwing, woon- & leefmilieu
".

Er werd gedacht aan een stichting,
met als werktitel C I H A L
Cultureel Initiatief Holland America Lijn
In een gedetailleerd reglement waren verdere lijnen uitgezet voor
beheer van het gebouw en
de uitwerking van een beleids-/werkplan.
 Met het collectief van kunstenaars/krakers
werd een bestuur van negen leden gevormd. 
Het initiatief kreeg op 1 december 1988 als
Stichting Groot Manhattan
een akte van bestaan.

Het dagelijks bestuur (Eugène, Claudio & Zoot)
vormde direct een werkgroep
die voorstellen voor beleid moest ontwikkelen.

De doelstelling kende
interne functies als:
wonen, werken, studeren en recreëren:
en
externe
als:
galerie, feesten, creatieve stadsvernieuwing en
bemiddeling bij / podium voor / producties & kunsten. 
Door Eugène & Claudio werd Jan ook bij dit initiatief betrokken.

Naast de bestuursleden
Broetske, Allard, Marie, José, Ralph & Ben,
maakten voorts Spijker & Vester deel uit van
het HAL-collectief,
oprichter & eerste bestuur van de stichting
.

wpe1.jpg (154964 bytes)

Als eerste opdracht stelde de werkgroep:

"Het ontwikkelen van uitgangspunten met een hoge graad van
acceptatie bij de huidige gebruikers van het gebouw,
voor organisatie & beleid van de stichting.
"

Toen op 22 maart 1989 de eerste voorstellen werden besproken,
was net duidelijk dat de eigenaar van het pand een
rechtszaak aan het voorbereiden was om
het actief gebruiksrecht van het pand op te eisen.
Om eiser tegemoet te komen werd besloten,
hem de uitgangspunten voor beleid kenbaar te maken
met een aanbod, eventueel tijdelijk tot overeenstemming te komen.

Op 24 maart werd het rapport met aanbevelingen vastgesteld:

"Het Hal-project".

Het mocht niet baten.
Op 31 maart velde de rechter vonnis: 

"Dringende noodzaak voor huisvesting
was onvoldoende aangetoond,
evenals:
"
verwaarlozing van het gebied door de gemeente"
of 
"
het zonder enig redelijk doel uitoefenen
van het gebruiksrecht door de eigenaar
"


Het collectief besloot daarop, het gebruik van het pand over te geven. 
Een intimidatieploeg had al eens huisgehouden en
uit de planontwikkeling van de gemeente was duidelijk geworden,
dat een horeca- / nostalgie-bestemming
hoger zou scoren dan een aanzet voor stadsvernieuwing
 van een groep jonge kunstenaars.

Een alternatief werd niet gevonden.
Het collectief viel uiteen en gaf daarmee meer ruimte
aan feest-initiatieven, waardoor de HAL
in september 1988
de bakermat werd van House in Nederland.

De stichting werd in slaapstand gezet en
door Zoot meegenomen naar Amsterdam. 
In december 1994 bleek die last toch te zwaar en
vroeg Zoot aan Eugène & Claudio,
de verantwoordelijkheid voor Stichting Groot Manhattan over te nemen.

Inmiddels was er met Jan een nieuwe stichting opgericht,
Stichting de Binnenweg,
gericht op vernieuwende initiatieven op het gebied van welzijn & beleid.
Daarbij was het aspect van huisvesting & woonomgeving
wat op de achtergrond geraakt.
Stichting Groot Manhattan gaat daarin voorzien.

Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen,
dat het gaingate-principe is doorontwikkeld voor projecten,
 die wonen benaderen als
idogene basis voor werken & leven:
de trybe,
een woongroep, gezin, familie, clan,
die als woongroep bedrijfsmatig een
omgevingsgerichte gaingate in stand houdt
naast de werkzaamheden van de
afzonderlijke leden.

1873   Holland Amerika Lijn  2023
150 jaar
het hal-gebouw is inmiddels een fameus
hotel-restaurant:
www.hotelnewyork.nl/

en daarmee onderdeel van
het stadsvernieuwingsplan
"
kop van zuid"

Her verhaal van Rotterdam:
De Veranderstad
beleid met visie
juni 2021de kop van riek >< de poort van perridon


m3.gif (1481 bytes)

 

trybe#manhattan
van analoog naar digitaal:

Gaingate~ nieuwsbrief
0-nummer van website
opening van de virtuele wereld

rotterdam, 1998-08-27

jli-rom,
cd voor fff-relations
rotterdam, 2000-01-31

Manhattan Project online:
web-releases
 

m-jaar project / file / unit / dosier publicaties op het web
aug-98  gaingate#manhattan: het nulnummer   www.xs4all.nl/~binnenwg    tot 1999
sep-98  coolcove   www.xs4all.nl/~binnenwg    tot 1999
dec-98  knowasys art galaxy

   knew arts galaxy

dec-98  publicatie via adgrafix ierland   abonnement 25M;  registratie gaingate.com
dec-98  van xs4all/~binnenwg naar adgrafix   https://gaingate.com/
jan-99  knewords art kneworld    knowasys
mrt-99  zevensprong als webbasis   het informary concept
apr-99  brainoeuf

  brainoeuf/index.htm

apr-99  het saparchief gebundeld   beyond the wailing wall
mei-99  campers for kosovo   kneworlds/kosovo/campers
mei-99  forum voor globaal bewustzijn   hopidrome.htm
sep-99  hail embryo   knewart galaxy
sep-99  publicatie via adgrafix ierland   de klassieke homepagina
sep-99  rotterdam graffitty   de kunst zit in het kijken
nov-99  julian lucas informary   info-care
dec-99  sociëteit ante portas   bij de poorten van een nieuwe tijd
jun-01  jli-rom: blijdorp

  de walvis en de schildpad

jun-01  custodians of custom   hoed je voor de hoeders
jul-01  jli-rom: jeroen en de zilveren sleutel   als vliegen even niet hoeft
sep-01  mourning days   9/11, een dag van treurnis
sep-02  double dutch   de mening van oma gent
apr-03  meineszhood   benadering van een ideale wijk
mei-03  publicatie website bij denit   met frontpage en wsftp
aug-03  e.u.: lapsarian people   aren't we all lapsarians?
jan-04  xs4amg   gaingate koepelberg
jan-04  operatie hieleprik   hiele-prik tegen de disneydroom
mrt-04  beyond the wailing wall   project noordwijkerhout
mrt-04  the hall of blame   spijkers met koppen
apr-04  cd-sacha: lapsarian  meineszhood   wat je droomt, ben je zelf
mei-04  youngeRevolution   begint met een hemelwaterprobleem
mei-04  hooding and rooting   een buurtherberg in iedere wijk
aug-04  younger policy   editie nederland   rijp voor de gijp
sep-04  briefkaarten voor de hood   BIM, Burger Initiatief Meineszhood
apr-05  hij zat voor z'n windows en dacht   registratieproblemen
apr-05  woz aanslag, oproep tot actie    oproep tot gezamenlijk reageren
mei-05  restore editie: gyp, oneworld option   de wereld is bedoeld voor morgen
jul-05  web 2 dagen onbereikbaar   nieuwe servers denit is bv
aug-05  handout / op eigen benen   verzoek om artikel online te houden
sep-05  nl 3022  als virtuele leefomgeving   bakermat voor het nieuwe westen
dec-05  registratie domein gaingate.com   networksolutions.com
aug-06  Mob 4 ID-recht   voorbereiding burgerinitiatief id-recht
aug-06  initiatiefgroep web meineszbuurt   initiatief0609
apr-07  Go4ID: het gevachte schaap   reactie op ayaan
aug-07  das adobe: "opgroeien in de buurt"   knutselbox voor buurtbeleid
sep-07  vrije tijd, panelonderzoek in 1990   werkervaringsproject rjb/sbw
sep-07  groene duimen voor de rotonde   een magnolia voor het plein
sep-07  een globale omgeving   groeibriljantjes voor buurtbeleid
okt-07  kerngroep voor laanbewoners   van laan- naar buurtbeleid
okt-07  "hoi, buur". Week van de democratie   welzijn begint met een omgeving
apr-08  buurtbeleving & achtertuintjesbeleid   de binnentuin als aanspreekpunt
mei-09  de melle petitie: meineszlaan veilig   beleid 30 km en handhaving
sep-09  palmburen   webring in ontwikkeling
jul-10  coveneuf   het gaat om bewustzijn, globaal bewustzijn
jan-11 delphi uitnodiging   voorstellen voor buurtbeleid
okt-17  focus 2 frame, de presentatie   entree naar het gemene leven
jan-19  frontpage   de introductie van pentaboy
feb-19  mu: coolbrain/noordholland   werkoverzicht rjb
mrt-19  midas update cap 06 van coolbrain   coolbrain/cap06.htm
mrt-19  cv in drie delen   frame to follow
mrt-19  cv-focus noordwijkerhout   het dorpje in de duinen
apr-19  gaingate manhattan   het woon-/werkexperiment
apr-19  cleverbridge ipswitch   sgm: ws_ftp pro ref.nr 17….373
nov-19  zrh-panelproject "75 in Zicht"   conditieperspectief voor mekaar
dec-19  folder/biotoop/heipalen/dakpanelen   binnentuinburen nieuwjaarsfolder
feb-20  welbevinden 010   anteciperend burgerschap
mrt-20  funderingsonderzoek    Coördinatieplatform Blok 74          
jul-20  het firmament   't Huis van Hensbergen
aug-20  blok 74: evaluatie voorfase   blokken in mandeligheid
sep-20  contactinformatie web-redactie   laat iets van je horen / have your say
sep-20  vom Kinde aus   naar de wereld van morgen
sep-20  those days, herinneringen   de hertenduin papers
nov-20   anna update   zou je dat nou wel doen?
nov-20   grond- of grindrechten in europa   handvest voor de euroburger
feb-21   advies burgerschap en participatie   NL 3022: de basis de baas 
apr-21   de kassel groep   gehuld in grijs
jun-21   de virtuele visite   Leven in Vierstromenland
jul-20   ewdmkrtks curriculum   ek/index.htm
aug-21   annual position paper    projecten in pdf
okt-21   manhattan project 3.01   html-uitgave
feb-22   outline app2022   200 mb met aw-stats
feb-22   de 77-update   coolcove/cap06, je kijkt er naar.
mrt-22   gaingate ontsluierd   evaluatie website van 1998 t/m 2021
apr-22   mijn gemene leven   jan van hensbergen levensloop
mei-22   de pancras gerestaureerd   school voor buitengewoon onderwijs
jul-22   boek geschiedenis v.d. mensheid   "het begin van alles"
mei-23   boek democratisch kapitalisme   crisis of nieuw beleid
jun-23   boek toekomst v.d. democratie   de tirannie van verdienste
jun-23   boek het verschijnsel mens   Teilhard, herlezen en ontsluierd
nov-23   boek klimaatcrisis   Schokeffecten
     

 

 


Vraag & Antwoord: 
Noc-box voor snelle reactie

Q&A
 quick respons

 

 

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54     last update: 13-11-2023
 Q&A            contact

disclaimer