handvest voor de euroburger 

globaliseren  of  partikulieren
in  nrc-handelsblad troffen we een ontwerp aan
van wat lijkt te gaan worden 
"handvest van de grondrechten van de europese unie"
basis voor een europese grondwet.

het concept schijnt het resultaat te zijn van een  denktank 
voor europese regeringsleiders,
onder leiding van valéry giscard d'estaing
(z'n vader kocht een titel, hijzelf een kasteel)

begrijpelijk dus, dat het handelsblad tevens oproept,  
alternatieven te ontwikkelen.

nrc roept lezers zelfs op, vijf alternatieve wets-artikelen in te sturen.

wij geven de voorkeur aan een interactieve analyse
van het handvest-concept.

nu er "nee" is gezegd tegen het ontwerp handvest werken we versneld en extra gemotiveerd door aan het alternatief..... uitgangspunten.... zie onderaan ...nederland in europa........hoe gaat de geschiedenis verder


dat ontwerp voor een grondwet,
waar ging dat eigenlijk over ?

hieronder pentaboy´s impressie:

handvest voor de euroburger

het ontwerp-handvest is als volgt opgebouwd:

 een preambule

een inleiding over waarden, duurzaamheid, grondrechten
en eerbiediging van bestaande (nationale) regelgeving

en zeven paragrafen

1. over waardigheid

2. over vrijheden

3. over gelijkheid

4. over solidariteit

5. over burgerschap

6. over rechtspleging

7. algemene bepalingen.

 

de maradigmatische analyse die momentaan in
 trybe#manhattan´s zooizone 
wordt uitgevoerd, staat open voor
reacties & suggesties:
mail voor februari 2005: pentaboy

 

Preambule

  "de volkeren hebben besloten een vreedzame toekomst te delen" 

      eh voila   :  
 de
 europese  unie  

de unie zegt zich bewust te zijn van haar geestelijke & morele erfgoed 
en vestigt haar grondslag op universele waarden van 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

ze zegt daarmee voor europees burgerschap 
ruimte te scheppen die kan bogen op 
de beginselen van democratie en rechtsstaat.

voor het dimensionaliseren van deze ruimte
wordt uitgegaan van:
 

 1.      gemeenschappelijke waarden
met inachtneming van de verscheidenheid van 
culturen & tradities van de volkeren van europa, 
alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten 
en van hun staatsinrichting 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

 2.      duurzame ontwikkeling
met verzekering van vrij verkeer & vestiging van 
personen, goederen, diensten & kapitaal.

 3.      bescherming grondrechten
in het licht van maatschappelijke perspectieven 
(sociale, wetenschappelijke & technologische ontwikkelingen)

 4.      eerbiediging van bestaande regelgeving.
bevoegdheden & taken wijzigen niet.

de unie zegt de mens centraal te stellen, 
door het burgerschap van de unie te zien als 
ruimte voor vrijheid, veiligheid & rechtvaardigheid.

het genot van deze rechten behelst 
verantwoordelijkheden &  plichten jegens de medemens, 
alsmede jegens de mensengemeenschap en toekomstige generaties.

 

  De rechten in zeven hoofdstukken/paragrafen.  

 § 1:      over waardigheid
naast artikel 1, waarin de menselijke waardigheid als 
onschendbaar, te eerbiedigen en te beschermen wordt bepaald, 
blijven er vier over met als implicatie: 
niemand kan ter dood worden veroordeeld; 
vernederd of  bestraft 
op een onmenselijke manier;
 worden gekloond of als slaaf worden gebruikt. 
dwangarbeid & mensenhandel zijn verboden.
ieder heeft recht op lichamelijke & geestelijke integriteit, 
gekoppeld aan integriteit van medische informatie
 en adequate behandeling zonder risico van 
 
negatieve discriminatie. 
waardigheid impliceert tevens, 
dat lichaam of bestanddelen niet kunnen 
worden aangewend voor financieel gewin.

 § 2:      over vrijheden
veertien artikelen: 
recht op vrijheid & veiligheid van persoon 
inclusief recht op wonen & communicatie, 
inhoudend:
 eerbiediging van privé-leven al dan niet in familie- & gezinsverband, 
integriteit met betrekking tot de toegankelijkheid van persoonsgegevens, 
het recht te huwen conform nationale regelgeving.
vrijheid van meningsuiting en 
recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, 
geven ook

 het recht, van godsdienst te veranderen. 

dienstweigering op recht van gewetensbezwaren
wordt  terugverwezen naar de aangesloten lidstaten. 
een mening mag worden gekoesterd. 
informatie over meningondersteunende gedachten 
mag worden ontvangen zonder inmenging van
enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 
media hebben ditzelfde recht. 

recht op vreedzame vergadering en vereniging 
wordt met name beperkt tot 
het politiek, vakvereniging- en maatschappelijk niveau. 

   de politieke wil van de burger kan slechts  
  via partijen die de unie weten te bereiken  
  of  
  via kunst en wetenschap 
 worden gehoord.
 

 1.000.000 burgers kunnen de agenda beïnvloeden *nieuw! 

het recht op onderwijs met eerbiediging van meningsuiting 
dient te worden vormgegeven binnen de nationale wetgeving. 
onderwijs hoort in principe kosteloos te zijn
gedurende de periode van leerplicht.

de burger heeft recht op een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep 
inclusief een vestigingsplek binnen de unie 
conform de voorwaarden 
  die ook gelden voor onderdanen van derde landen,
  die zich binnen de unie mogen vestigen voor arbeid. 
ondernemerschap is een positie die wordt geregeld
 in gemeenschappelijke en nationale wetgeving.

ieder kan aanspraak maken op eigendom,
materieel en intellectueel bezit; 
heeft recht op bescherming hiervan en 
recht tot overdracht.

recht op asiel is elders geregeld, 
collectieve uitzetting is verboden. 
individuele uitzetting kan slechts geschieden naar 
landen die de rechten van de unie eerbiedigen. 

 § 3:      over gelijkheid
ieder is gelijk.
discriminatie op basis van nationaliteit is verboden. 
de unie eerbiedigt  
de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid. 
burgers worden onderscheiden in:
mannen & vrouwen, 
kinderen, 
ouderen en gehandicapten. 

in de formulering van rechten is
modaliteitverschuiving: 

 mannen & vrouwen moeten op alle gebieden  
 met gelijke rechten
worden bejegend

 kinderen hebben recht op vrijelijke meningsuiting, 
 waaraan passend belang wordt gehecht, 
 overeenkomstig leeftijd & rijpheid. 

rechten van ouderen & gehandicapten
 worden erkend & geëerbiedigd.

 

 § 4:      over solidariteit
solidariteit wordt gezien vanuit de arbeidsmarkt.
recht op toeleiding tot arbeidsmarkt. 
bescherming voor het gezin en de individuele werknemer. 
kinderarbeid, leerplichttijd gebonden, is verboden. 
sociale en medische zekerheid is 
bij gemeenschaprecht en nationale wetgeving geregeld. 
milieubescherming en consumentenrecht 
krijgen prioriteit 

´hoog niveau´
 

 § 5:      over burgerschap
kiesrecht, ook op lokaal niveau. 
recht op persoonsinformatie, 
verplaatsing en vestiging binnen de unie;
recht op bescherming daarbuiten;
 recht tot indienen van een verzoek aan de unie.
 

  § 6:      over rechtspleging
recht op bijstand in kwesties, de rechten van de burger betreffend.
bij oude zaken verlichte afhandeling.
 

   § 7:            algemene bepalingen

7.1  respect voor nationale wetgeving. 
geen veranderingen in 
bevoegdheden van de unie.

7.2  er kunnen beperkingen worden gesteld, maar 
waar rechten overeenkomen met die van 
het europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
zullen deze prevaleren.

7.3  geen van de bepalingen mag worden uitgelegd 
als een beperking van of afbreuk doende aan 
de rechten van de mens 
conform internationaal recht.

7.4  geen der bepalingen mag worden uitgelegd 
als recht tot het verrichten van daden of activiteiten 
om andere bepalingen te frustreren.

  send comment
stuur jouw visie, of  de link naar jouw webfile/site 


trybe #manhattan hanteert 
ook voor een europees handvest 
gaingate-principes

als:

#  globale geldigheid
 

#  "vom kinde aus" funderen
 

#  "burger" is een interactieve entiteit
 

#  generatieve solidariteit
 

#  one world option


 
# gebaseerd op een 
   
globaal universeel mens-beeld 

 

#  de europese geest  &  globale aanspreekbaarheid

helaas kunnen we  dus
nog steeds niet
enthousiast zijn
over het grondwet-concept:

- het is door domeinheren van de oude politiek geschreven
- het is geen basis voor globale democratische geldigheid.

het legt wel een basis voor de
aanstormende globale economische uitputtingsslag.
("we moeten ons wapenen tegen de economische grootmachten",
zegt oud-premier van agt)
 

   wij zeggen liever:  

# één europa met euroma
in regionale dynamiek

# één europa dat de wereld uitnodigend
tegemoet treedt zonder oorlog,
colo- of colanisering,
maar met
een vrije overdracht van informatie
en een globale handreiking naar
de verenigde naties
voor het herdefiniëren van
macht & middelen.

# één europa, dat op zichzelf
niet rijker wil worden
van de haar omringende wereld.

 

volgens de ef-methode van het wwf
scoort europa slecht

ook als er "nee" wordt gestemd,
is er
hoop voor de toekomst

 


zestienmiljoen rechters
oordeel zelf over de grondwet

sampiemon & van wolferen:

EUROPA
wordt wakker


het failliet van de wc-economie
 

 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:24