brainstorm buurtwebsite

Initiatiefgroep “Meineszbuurt WebForum
Els, Veró, Lydia, Jan.

Voorstel  aan Kerngroep Meineszbuurt:

gedachtewisseling over

Buurtwebsite & Bewonersforum.

 

 

Aanleiding

De presentatie van het project "De Buurt Bestuurt" ging gepaard met de aankondiging, dat de Bewonersgroep Meineszlaan een website ging openen, Meinesz.info .
Dit heeft bij bovengenoemde bewoners de behoefte gewekt, ‘ns wat nadrukkelijker na te denken over (on-)mogelijkheden, de website uit te bouwen met een forum voor bewoners uit de wijk.
Inmiddels ging een brainstormgroep onder de bezielende leiding van Patricia van start om de directere aanleiding van het pilot-project “Hangjongeren & Overlast” nader te definiëren en om te zetten in voorstellen voor de verdeling van de projecturen en taken voor "de buurt bestuurt" rondom de zomermaanden.
Dit project versterkte de behoefte aan een forum waarbinnen de leden in zelf te bepalen tijd kunnen verder werken aan de discussies. Zo kun je je ook beter voorbereiden op een volgende vergadering. Maar het maakte tegelijk duidelijk, dat er heel goed moest worden nagedacht over mogelijke effecten.
Nu gingen met naam & toenaam verdachte winkeltjes & personen bijvoorbeeld al via email het net op.
Een forum kan wat dat betreft snel ontaarden in een overgenuanceerde en onwerkbare situatie voor de website-beheerder.
De aanleiding voor ons initiatief werd extra aangezet door publicatie met veel media-aandacht van het SEV-rapport Kanskaart: “Verloederde wijken in Nederland”.
Wijken van diverse steden werden daarbij met naam en postcode genoemd in de media.
Ook 3022 van Het Nieuwe Westen hoorde bij de “top-50”, die de dagbladen haalde.
Postcodale discriminatie is slecht voor de beeldvorming van wijk.
Het kan vervelende gevolgen hebben voor de bewoners, omdat de code meer-en-meer gebruikt wordt als indicator voor hun sociaal-economische waardigheid.
De initiatiefgroep stuit hier op de eigen beperkingen, maar meent dat de door de bewonersgroep ervaren problemen dermate wijkdoordrongen zijn, dat een bredere aanpak voorkeur verdient.
Graag legt ze de bewonersgroep het resultaat voor van de gedachtewisseling die aan het ideaal-concept vooraf ging.

Functies van een forum
Een webforum geeft “betrokkenen” ruimte voor informatie-uitwisseling in “eigen tijd”, maar is met name zinvol, als er openheid is voor meningsvorming en als er een voortschrijdend perspectief geboden kan worden in processen van beleid of wijk-cohesie.
Deze functies kunnen al naargelang de mate van vertrouwdheid & betrokkenheid worden aangezet als bijvoorbeeld: “openbaar” “besloten” of “alleen zichtbaar voor projectleden”.
Een forum is dus een zinvolle aanvulling op de website van een actieve bewonersgroep.

 

Betrokkenen Forum

a. bij huidige website
Binnen Meinesz.info zou het forum een werkplaats voor de bewonersgroep kunnen zijn.
Wie registreert kan meepraten over de zaken, zoals ze nu in “Buurt Bestuurt” bijvoorbeeld gestalte krijgen.
Voor een goede werkbaarheid is het van belang, dat alleen geregistreerde bewoners tot alle onderwerpen toegang krijgen. De toegevoegde waarde van een forum aan Meinesz.info beperkt zich hierbij tot de Bewoners van straat, laan en plein die direct bij bepaalde projecten betrokken zijn.

b. bij website voor gehele wijk
Krijgt het forum een “omgeving Meineszplein”-karakter, dan zal het zich niet alleen op het repressieve element van wijkcohesie moeten richten, maar ook (en nadrukkelijker) op de andere elementen: sociaal, educatief, cultureel en wellicht zelfs (wijk)economisch.
Meinesz.info kan zich doorontwikkelen tot bijvoorbeeld Startpagina voor de Buurt inclusief een forum, gericht op wonen, werken, vrije tijd & opvoeding in de directe omgeving van het gezin, het basisonderwijs en de kleine ondernemers.
Informatief voor alle bewoners & de omgeving;
interactief voor betrokkenen bij projecten en relaties op het gebied van wijkwelzijn;
effectief voor de ontwikkeling en versterking van wijkcohesie.
In deze richting beweegt zich ons ideaal-concept,
omdat hiermee wellicht een substantiëlere bijdrage geleverd kan worden aan wat NRC noemde:
 “de verloedering” in stadswijken. 

Daarbij is het van belang:


Elementaire vragen & suggesties voor een antwoord:

 1. Welke onderwerpen willen we stellen ?
  Inburgeren in de wijk, onderwerpen voor nieuwe gezinnen,
  verbroederingsgerichte items verzamelen, verenigingsleven in beeld/agenda.
  Wijkrelevante implicaties van politiek beleid.
   
 2. Op wie richten we ons ?
  Op nieuwkomers met als invalshoek:
  Onderwijs, Overheid, Ondernemers, Verenigingsleven, Gebedshuizen; Welzijn & Vrije Tijd.
  Op bewoners: Wijkactiviteiten-agenda, Buurtforum,
  Op wijkwinkels en kleine zelfstandigen: versterking dynamiek in de wijkeconomie.
   
 3. Wat willen we als effect/doel ?
  Interactieve startpagina voor de wijkbewoners & wijkbetrokkenen,
  sociaal-economisch-cultureel de bewoners informeren & debat stimuleren,
  ontwikkelen en versterken wijkcohesie.
   
 4. Wie is (eind)verantwoordelijk ?
  Voor aparte onderwerpen zouden diverse moderatoren mogelijk zijn.
  Alerte redactie (tijd/kwaliteit) moet worden ingesteld.
  Eindverantwoording bij bewonersgroep die ook Meinesz.info uitgeeft.


 

Beperkingen 
De leden  van de Initiatiefgroep gaven aan, weinig tijd te hebben om zich wezenlijk te kunnen inzetten.
Maar met efficiënt bestuur en beperkte taken per persoon kan er nog veel gedaan worden.
Beperking van de huidige bewonersgroep als geheel is, dat er weliswaar in “wijk” wordt gedacht,
maar dat er slechts één plein, één straat en één laan worden vertegenwoordigd in de groep zelf.
De huidige website toont dat ook duidelijk.

Een stuk of tien problemen met column, maar geen samenhang als:
“het verenigingsleven rond het plein” of “waarom het hier zo leuk is”.
Dat valt tot nu toe buiten het spectrum van de bewonersgroep die een Opzoomergerichte en probleempreventieve basis heeft/had en zich aanvankelijk ook beperkte tot de Meineszlaan.
 

Naar een ideaal-concept

doel:
wijkcohesie, sociaal economisch cultureel

vorm:
startpagina voor de wijk, met buurtforum & wijkagenda
 

Voorwaarden
Rechtspersoon
De bewonersgroep stelt een statuut op en neemt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de website. Daarmee kan er een vereniging/stichting aan de slag.
Redactie en projectgroepen krijgen daardoor klankbord- & netwerkstatus

Wijknetwerk
Voor advies en ondersteuning/aanbeveling.
Daarbij wordt gedacht aan wijkgebonden politici, kunstenaars, diensten & instellingen.
 
Gezamenlijk doel
wijkfeest Meineszbuurt 100 jaar
Het Nieuwe Westen werd rond 1910 gebouwd. De wijk herbergt een boeiende geschiedenis. Interessant thema voor verenigingen, onderwijs & ondernemers.
Biedt veel invalshoeken voor bewonersparticipatie, straat- & plein activiteiten. 
 

Uitvoering
De initiatiefgroep heeft haar beperkingen al aangegeven.
Ook de bewonersgroep zal zich hierover moeten beraden. In het voortraject is niet alleen veel studie of expertise nodig; ook het ontwikkelen van een adequaat relatienetwerk van relevante organisaties vraagt veel tijd voor research & overleg.
Maar: er is nog drie jaar te gaan als het 100-jarig bestaan ons werkdoel wordt. 

Uitvoering als sociaal-educatief project
Er is binnen de initiatiefgroep over gedacht, het geheel als onderwijsproject door te ontwikkelen. In onze wijk zijn naast de basisscholen ook het VMBO en VWO aanwezig. Ze kunnen allen een specifieke uitdaging voelen om een bijdrage te leveren aan de website-ontwikkeling en het wijkfeest in 2010.

Basis-educatie
Ontwikkelt elementen voor “wereldverkenning vanuit de buurt”, draagt aspecten aan voor relevante ouderinformatie die ook de leerling behulpzaam kan zijn bij het communiceren over dit project in de thuissituatie.
Onderwijsdiensten kunnen behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een educatief pakket. Er kan een plan worden ontwikkeld/aangeboden voor sportieve en culturele ontmoetingen tussen de basisscholen.

VMBO
Kan een leerproject aanbieden voor bouwen & beheren van websites, waarbij de Meineszsite een prominente rol speelt. Ook het ontwikkelen van een forum biedt leerzame ervaringen. Het dwingt leerlingen na te denken over wat wel en niet van belang kan zijn in de buurt.
In overleg met het VMBO zou een redactiestatuut kunnen worden ontwikkeld.

VWO
Kan zich op de sociaal-economische en culturele aspecten van de wijk richten.
Het verleden & de toekomst van een westerse wereldwijk. Leerprojecten kunnen uitmonden in wijktentoonstelling, webpresentatie, plein-theater
 

En nu…?
De initiatiefgroep ziet graag een versterking van de huidige site Meinesz.info met aanvulling van redactie en een forum.
Daarnaast adviseert ze de bewonersgroep, deze notitie te bespreken met als oogmerk:

Als de bewonersgroep het ideaalconcept wenselijk vindt, kan een werkgroep aan de slag voor een nadere oriëntatie.
Een “Plan van Aanpak” zou, met adequate ondersteuning in vier maanden besproken kunnen worden. 
 

De Initiatiefgroep is éénmaal bijeen geweest
en heeft driemaal via het web gecommuniceerd


 

 

vragen, informatie of commentaar ?
quick respons voor de meineszbuurt
nocbox voor bewoners,
betrokkenen & voorbijgangers