Web  Changes
 

k2d.jpg (11647 bytes)  beware
iT changes hue


Bovengeven & ondernemen

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid

Wie binnen een groep of samenleving actief wil zijn, zal
in & vanuit zijn omgeving geheel zinvol bezig kunnen gaan,
als de instandigheden in harmonie zijn. 

Voldoen die zogenaamde instandigheden niet aan de vigerende normaliteit,
dan zal elk streven tot participatie ten koste gaan van die samenleving,
groep of organisatie.
Als reactie ontstaan dan aanpassingsverwachtingen die
bij onvoldoende respons zullen leiden tot isolement of uitstoting.

Iedere samenleving is niet alleen op die manier ontstaan, uit een vorige;
iedere samenleving zal ook op die manier reageren of regenereren.
Met klein duimpje en andere sprookjes hebben grootmoeders
al in een grijs verleden geprobeerd
die verschrikkelijke waarheid in de oren van kinderen te knopen.

Elk mens wordt geboren met de neiging,
je zou het ook behoefte kunnen noemen,
volledig in te groeien in zijn omgeving.
Als de instandigheden van de omgeving "gewoon", ofwel "normaal" zijn,
hoeft in principe dus geen mens bevreesd te zijn voor zinloosheid.

Hoe het zo kan zijn, dat weinig samenlevingen, groepen of organisaties in staat lijken,
al hun leden een zinvol gevoel te geven, is een vraag waar menig kind al het hoofd voor gebogen heeft.
Dat geen groep of samenleving daarin slaagt, is volgens velen,
ook tegenwoordig nog,
zelfs een wetmatigheid.
In de vorige eeuw vergeleek een europese filosoof de
samenleving met een haringvat, waarin
de haringen tegen de rand of aan de kant "vanzelf" al beschadigd zijn,
ter bescherming van ons, de anderen.

Hoe dan ook, de westerse samenleving toont bij uitstek
(en die van jou waarschijnlijk evenzo)
niet in staat te zijn, een geruststellend perspectief te bieden.

En dat niet alleen voor wie aan de buitenkant zit
en tevens de pijn niet begrijpt van het
peripatrisch proces
dat daar voortdurend schuurt.

Het is een probleem dat lokaal & globaal bestaat en
bijna per definitie benaderd wordt vanuit de gedachte dat
de heersende opvatting gelijk heeft en dat probleem-oplossing slechts binnen die
 kaders en liefst nog met terugwerkende kracht, te vinden is.

De illusie van de voortgang ontstaat door uitleving van de tijd.
De voortgang zelf echter wordt vaak teniet gedaan door
de conserverende drift van de angst.

Zoeken naar een oplossing op basis van de bestaande paradigma's
(de voor de hand liggende manier)
kan dus geen oplossing bieden met algemeen werkende waarde.
 

Incidenteel kan iemand, of een bepaalde groep,
daar wellicht voordeel mee behalen,

 krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)
krekelrechts.gif (3594 bytes)  krekellinks.gif (11902 bytes)krekelrechts.gif (3594 bytes)krekellinks.gif (11902 bytes)
maar dat rendement gaat onevenredig ten koste
van iets of iemand anders.
 

Dit is een dilemma waar partijen kamerbreed en religies
wereldwijd elkaar wanhopig over in de haren zitten.
Het ligt tevens besloten in de angst van velen,
te investeren in de eigen omgeving of te delen met
een minder bedeelde omgeving.

Daarom blijven oplossingen als extra banen,
meer gevangenissen,
meer blauw,
meer opties of
extra beloning
steken in hun uitwerking en zullen zelfs op
termijn een tegengesteld effect krijgen.

Je zou bijna gaan veronderstellen dat elke maatregel die
gericht is op verbetering van 'n samenleving of groep in zichzelf,
uiteindelijk een negatieve uitwerking heeft, 
omdat zo'n maatregel acceptieve omstandigheden vraagt.

Dààr moet die groep, organisatie of overheid dus eerst in investeren.

Een samenleving waarin de psychische nood van mensen
die vanuit zichzelf geen zinvol leven (kunnen) leiden
doorschuift
naar mensen die door de samenleving worden betaald om
daarin te voorzien en zelfs naar mensen van wie sturing wordt verwacht,
zo'n samenleving
is zelfzuchtig en in principe in staat,
haar kinderen te offeren voor

de schijn van het zijn

Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die in
de samenleving ervaren worden, proberen we dan ook,
nieuwe wegen te vinden,
oude te herinterpreteren en
antwoorden te zoeken,
waar nog geen vragen voor zijn.

Een van de resultaten is het gaingate-concept
Daarmee zullen we een bijdrage leveren aan de
cohesie van de samenleving van onderaf,
want leven in een omgeving die vragen oproept,
 is leven in een benieuwde werkelijkheid.

 

De wereld is voor morgen bedoeld.

free
floating
fees

beware
planej_off.gif (1531 bytes)

you might leave us

julian        
lucas
informary

essence for global understanding

wat voor mij geldt, moet voor jou ook mogen; niemand is schuldig aan zichzelf

 

Manhattan aan de Maas

hal als voorportaal voor woon-/werk-experiment

In september 1988 haalde de HAL,
het leegstaande hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier te Rotterdam
de voorpagina van het NRC-Handelsblad.
Een groep mensen had het gebouw gekraakt om woon- & werkruimte te creëren.

Claudio & Eugène waren uitgenodigd, vanuit de Fabriek
(een anarchistisch woon/werkexperiment in een gekraakte omgeving, Oud Mathenesse)
over te komen met hun studio.
De statige directiekamers waren al snel als woon-unit verdeeld en
in de kantoorruimten werden ateliers en studio's ingericht.
De grote keuken met kantine kreeg een centrale functie en
de oude ontvangstruimte werd voor feesten & exposities bestemd.

Dat er in kelders, kasten & kluizen nog herinneringen,
verloren koffers en
flessen wijn te vinden waren van
hen die Europa wilden verlaten,
gaf een extra dimensie aan het gebruik van het pand
als platform voor een globaal-culturele benadering van
stadsvernieuwing in de metropool Rotterdam.

In die tijd kreeg de renovatie van
"de Kop van Zuid"
ook politiek een extra impuls.
Daardoor ontstond de gedachte,
een plan te ontwikkelen om het gebouw,
dat ernstig was verwaarloosd en
mogelijk nog gesloopt zou worden ook,
te behouden. 
Er werd een doelstelling geformuleerd
voor een bestemming als 

"accommodatie voor artistieke projecten en experimenten 
ter bevordering & versteviging van
een interactieve relatie tussen
kunsten, stadsvernieuwing, woon- & leefmilieu
".

Er werd gedacht aan een stichting,
met als werktitel C I H A L
Cultureel Initiatief Holland America Lijn
In een gedetailleerd reglement waren verdere lijnen uitgezet voor
beheer van het gebouw en de uitwerking van een beleids-/werkplan.
 Met het collectief van kunstenaars/krakers
werd een bestuur van negen leden gevormd. 
Het initiatief kreeg op 1 december 1988 als
Stichting Groot Manhattan
een akte van bestaan.

Het dagelijks bestuur (Eugène, Claudio & Zoot)
vormde direct een werkgroep
die voorstellen voor beleid moest ontwikkelen.

De doelstelling kende
interne functies als:
wonen, werken, studeren en recreëren:
en
externe
als:
galerie, feesten, creatieve stadsvernieuwing en
bemiddeling bij / podium voor / producties & kunsten. 
Door Eugène & Claudio werd Jan ook bij dit initiatief betrokken.

Naast de bestuursleden
Broetske, Allard, Marie, José, Ralph & Ben,
maakten voorts Spijker & Vester deel uit van het HAL-collectief,
oprichter & eerste bestuur van de stichting
.

wpe1.jpg (154964 bytes)

Als eerste opdracht stelde de werkgroep:

"Het ontwikkelen van uitgangspunten met een hoge graad van
acceptatie bij de huidige gebruikers van het gebouw,
voor organisatie & beleid van de stichting.
"

Toen op 22 maart 1989 de eerste voorstellen werden besproken,
was net duidelijk dat de eigenaar van het pand een
rechtszaak aan het voorbereiden was om
het actief gebruiksrecht van het pand op te eisen.
Om eiser tegemoet te komen werd besloten,
hem de uitgangspunten voor beleid kenbaar te maken
met een aanbod, eventueel tijdelijk tot overeenstemming te komen.

Op 24 maart werd het rapport met aanbevelingen vastgesteld:

"Het Hal-project".

Het mocht niet baten.
Op 31 maart velde de rechter vonnis: 

"Dringende noodzaak voor huisvesting
was onvoldoende aangetoond,
evenals:
"
verwaarlozing van het gebied door de gemeente"
of 
"
het zonder enig redelijk doel uitoefenen
van het gebruiksrecht door de eigenaar
"


Het collectief besloot daarop, het gebruik van het pand over te geven. 
Een intimidatieploeg had al eens huisgehouden en
uit de planontwikkeling van de gemeente was duidelijk geworden,
dat een horeca- / nostalgie-bestemming
hoger zou scoren dan een aanzet voor stadsvernieuwing
 van een groep jonge kunstenaars.

Een alternatief werd niet gevonden.
Het collectief viel uiteen en gaf daarmee meer ruimte
aan feest-initiatieven, waardoor de HAL
in september 1988 de bakermat werd van House in Nederland.

De stichting werd in slaapstand gezet en door Zoot meegenomen naar Amsterdam. 
In december 1994 bleek die last toch te zwaar en
vroeg Zoot aan Eugène & Claudio,
de verantwoordelijkheid voor de Stichting Groot Manhattan over te nemen.

Inmiddels was er met Jan een nieuwe stichting opgericht,
Stichting de Binnenweg,
gericht op vernieuwende initiatieven op het gebied van welzijn & beleid.
Daarbij was het aspect van huisvesting & woonomgeving
wat op de achtergrond geraakt.
Stichting Groot Manhattan gaat daarin voorzien.

Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen,
dat het gaingate-principe is doorontwikkeld voor projecten,
 die wonen benaderen als idogene basis voor werken & leven:

de trybe,
een woongroep, gezin, familie, clan,
die als woongroep bedrijfsmatig een
omgevingsgerichte gaingate in stand houdt
naast de werkzaamheden van de
afzonderlijke leden.

het hal-gebouw is inmiddels een fameus
hotel-restaurant:
www.hotelnewyork.nl/

en daarmee onderdeel van
het stadsvernieuwingsplan

"
kop van zuid"

 

m3.gif (1481 bytes)

trybe#manhattan
van analoog naar digitaal:

Gaingate~ ,
nieuwsbrief, 1998-08-27,
0-nummer van website, opening van de virtuele wereld

jli-rom,
cd voor fff-relations, 2000-01-31,
1.01-release voor ka-galaxy 

Manhattan Project online
trybe#manhattan web-releases
 

mhp release

datum
mnd-jr

title

webadres
sbw 00.00 aug-98 gaingate#manhattan www.xs4all.nl/~binnenwg   nu buiten werking / out of order
g#m 01.00 dec-98 knoway art galaxy https://gaingate.com/kagalaxy/frame.htm
g#m 02.00 apr-99 coolcove@brainoef https://gaingate.com/brainoeuf/index.htm
t#m 03.00 mei-99 campers for kosovo https://gaingate.com/kneworlds/kosovo/campers.htm
t#m 03.01 mei-99 forum voor globaal bewustzijn https://gaingate.com/hopidrome.htm
sbw 00.00 sep-99 gaingate#manhattan https://gaingate.com/
g#m 04.00 sep-99 hail embryo https://gaingate.com/kagalaxy/hailembryo.htm
t#m 04.01 nov-99 julian lucas informary https://gaingate.com/jli/index.htm
g#m 06.00 jun-01 custodians of custom https://gaingate.com/gyp/wo_fe.htm
g#m 05.00 jul-01 coveneuf https://gaingate.com/coveneuf/index.htm
t#m 06.01 jul-01 jli-rom: jeroen en de zilveren sleutel https://gaingate.com/knewarts/jli-rom/jeroen.htm
t#m 06.02 sep-01 mourning days http://gaingate.com/knew2try.htm
t#m 05.01 nov-01 jli-rom: blijdorp https://gaingate.com/amg/blijdorp.htm
t#m 06.03 nov-01 xs4amg https://gaingate.com/coolbrain/amg/index.htm
t#m 07.00 sep-02 double dutch https://gaingate.com/k2day/ddc00.htm
t#m 07.01 apr-03 meineszhood https://gaingate.com/kneworlds/meineszhood/index.htm
g#m 08.00 mei-03 youngeRevolution https://gaingate.com/coolbrain/brainstorm/convitatie.htm
g#m 08.01 aug-03 e.u.: lapsarian people https://gaingate.com/tmstory/lapsarian.htm
g#m 08.02 jan-04 operatie hieleprik https://gaingate.com/coolbrain/brainstorm/ggg/iconomy/hiele02.htm
t#m 09.00 apr-04 cd-sacha: lapsarian in de meineszhood https://gaingate.com/knewarts/jli-rom/jli09-sacha/index.htm
t#m 07.02 mei-03 hooding and rooting https://gaingate.com/meineszhood/hostelieu.htm
g#m 09.01 aug-04 gyp.nl editie https://gaingate.com/gyp/nl/index.htm
t#m 10.01 apr-05 hij zat voor z'n windows en dacht https://gaingate.com/ggg/office/microsoft.htm
g#m 10.02 mei-05 restore editie: gyp, oneworld option https://gaingate.com/knewarts/jli-rom/gypowo.htm
g#m 08.03 mrt-04 the hall of blame https://gaingate.com/blame
g#m 10.03 sep-05 postcodegebied als virtuele leefomgeving https://gaingate.com/nl3022/index.htm
g#m 11.01 aug-06 Mob 4 ID-recht https://gaingate.com/id/index.htm
g#m 11.02 sep-06 Wereldwijd Netwerk https://gaingate.com/knewarts/jli-rom/gypowo.htm
g#m 11.03 apr-07 Go4ID: het gevachte schaap https://gaingate.com/acustos/aha.htm#schapen
t#m 12.01 aug-07 das adobe: "opgroeien in de buurt" https://gaingate.com/nl3022/adobe/index.htm
g#m 12.02 sep-07 vrije tijd, panelonderzoek in ndb https://gaingate.com/coolcove/nederhorst/index.htm
t#m 12.03 sep-07 groene duimen voor de rotonde https://gaingate.com/nl3022/rotonde.htm
t#m 10.04 okt-07 kerngroep voor buurtbeleid https://gaingate.com/nl3022/kg.htm
t#m 13.01 okt-07 "hoi, buur". Week van de democratie https://gaingate.com/pc/opening.htm
t#m 10.05 apr-08 buurtbeleving & achtertuintjesbeleid https://gaingate.com/nl3022/binnentuinen/index.htm
t#m 12.04 okt-08 jli-rom "das voor dit" https://gaingate.com/nl3022/adobe/index.htm
t#m 14.01 mei-09 de melle petitie: meineszlaan veilig https://gaingate.com/nl3022
t#m 09.02 sep-09 palmburen https://gaingate.com/meineszhood/palmburen/
t#m 16.00 okt-17 focus 2 frame, peddels voor de familie https://gaingate.com/jvh.htm
g#m 15.01 jul-18 youngerevolution: leven nu …en morgen? https://globalyoungerpolicy.wordpress.com/
g#m 15.02 nov-18 younger policy: it isn't the economy https://youngerevolution.vivaldi.net
g#m 15.03 nov-18 google/  stichting de binnenweg https://business.google.com/site/l/18391906927865573247
t#m 17.01 feb-19 #siem / de midas update / knewords https://gaingate.com/knewords/frame.htm
g#m 17.02 feb-19 mu: coolbrain/noordholland https://gaingate.com/coolbrain/noordholland
t#m 16.01 mrt-19 de hooge tuin https//gaingate.com/q/vh/peddels.htm
t#m 16.03

 mrt-19

cv-focus noordwijkerhout  https://gaingate.com/q/vh/noordwijkerhout
g#m 17.03

 mrt-19

 midas update cap 06 van coolbrain

 je kijkt ernaar

g#m 18.01

 apr-19

 tertium datur https://gaingate.com/gaingate/

g#m

10.06

 dec-19

 palmburen binnentuin https://gaingate.com/nl3022/binnentuinen/folder02.htm
t#m 16.04   nov-19 zrh-panelproject "75 in Zicht" https://gaingate.com/zichtop76
t#m 16.05

feb-20

welbevinden 010 https://gaingate.com/kneworlds/010/index.htm
t#m 19.01 mrt-31 funderingsonderzoek 'blok 74' https://gaingate.com/fundering
         

 

 


Vraag & Antwoord: 
Noc-box voor snelle reactie

Q&A on Younger Policy
 quick respons

 

 


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer