scanreading: actieplan polarisatie & radicalisering \ www.minbzk.nl
het betreffende bestand is opgenomen op de jli-cd "das-adobe": hooding & rooting 

voor discussie & meningsvorming in de meineszbuurt te rotterdam

 

Outline & Beleidslijnen
Actieplan Polarisatie & Radicalisering   (apr)

1.   Maatschappelijke problematiek
2.   Definitie en afbakening
3.   Doelstelling actieplan
4.   Welke personen/groepen zijn vatbaar voor polarisatie en radicalisering?
5.
   Aanpak
5.1 Nadere uitwerking lokale aanpak
5.2
specifiek beleid op nationaal niveau

Beleidslijn 1 
Vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen die mogelijk vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving.  actievoorbeelden

Beleidslijn 2 
Vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren en jongerengroepen werken. actievoorbeelden

Beleidslijn 3 
Vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering. actievoorbeelden

Excerpten uit het actieplan:

3. Doelstelling actieplan

Het actieplan heeft de navolgende doelstellingen:

 • Het voorkomen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radicalisering door het (weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren van de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde. Daarbij dient met name gedacht te worden aan insluiting door scholing, stages en werk. (preventie)
 • Het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals en het ontwikkelen van een adequate aanpak. (pro-actie)
 • Het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en ervoor zorgen dat hun invloed op andere zoveel mogelijk beperkt wordt. (repressie)

 

 opmerkingen voor vervolg

4. Welke personen/groepen zijn vatbaar voor polarisatie en radicalisering?

De personen die vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering zijn voornamelijk jongeren (veelal jonger dan 30 jaar) die op zoek zijn naar hun identiteit of roeping. Het zijn veelal mannen, maar het aantal vrouwen neemt toe, zowel in ideologisch ondersteunende zin als ook als actief deelnemer.
Islamitische radicalisering komt veelal voor onder jongeren die zoeken naar zingeving (religieus/levensbeschouwelijke dimensie) of naar binding en erkenning binnen de groep (sociaal-culturele dimensie). Een derde belangrijke dimensie is de politieke, vanuit de ervaring van onrecht jegens henzelf of andere moslims in binnen- en buitenland.
Het betreft overigens zowel jongeren die vanaf hun geboorte islamitisch zijn, als (autochtone) bekeerlingen.

Rechts-extremistische radicalisering komt vaak voor onder jongeren die zich gefrustreerd voelen over de ‘multiculturele’ samenleving, in hun ogen de oorzaak van werkloosheid of woningnood (sociaal-culturele en politiek-activistische dimensie). Deze jongeren zijn veelal aanhangers van nationalistische ideeën, soms ook politiek actief. De religieuze/levensbeschouwelijke dimensie speelt bij rechts-extremistische radicalisering vrijwel geen rol.

 opmerkingen voor vervolg

 

5. Aanpak

Denk daarbij onder meer aan thema’s als:

 • Bijzondere aandacht voor het bevorderen van duurzame participatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit begint al bij het zorgen voor goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, de zorg voor geschikte stageplekken voor jongeren en extra begeleiding van jongeren die dreigen uit te vallen bij het beroepsonderwijs (insluiten van mensen in de samenleving via scholing, stages en werk);
 • Tegengaan voortijdig schoolverlaten en betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt;
 • Bevorderen van economische, maatschappelijke en politieke participatie van jongeren;
 • Huisvestingbeleid voor jongeren;
 • Burgerschap en sociale integratie als kerndoel in het onderwijs;
 • Opvoedingsondersteuning, gericht op goede aansluiting van de jongeren bij de Nederlandse samenleving;
 • Tegengaan van criminaliteit onder jongeren en aanpak van jeugdproblematiek;
 • Tegengaan van discriminatie;
 • Bevorderen van integratie, participatie en wederzijdse acceptatie;
 • Emancipatie.

 

5.1 Nadere uitwerking lokale aanpak

De voorgestelde lokale aanpak bestaat eruit dat wijken of plaatsen waar tendensen van polarisatie of radicalisering zichtbaar zijn een gebieds- of wijkgerichte behandeling krijgen die bestaat uit een combinatie van ‘zacht’ en ‘hard’. De lokale overheid heeft de regie in handen.

Zacht’ kan onder meer bestaan uit

 • het organiseren van ontmoeting en debat,
 • bevorderen van kennismaking tussen diverse levensbeschouwing,
 • creëren van stageplaatsen of werkplekken,
 • specifieke arbeidsmarkttoeleiding voor risicovolle groepen en
 • monitoren van schoolverlaters.

Hard’ kan bijvoorbeeld bestaan uit

 • handhaving leerplicht / sluitende aanpak spijbelen,
 • afspreken en handhaven van gedragsregels,
 • meer toezicht op straat,
 • wellicht vestiging van een ‘wijkinternaat’ waar ouders op vrijwillige basis
  hun kind voor aan kunnen melden,
 • controle sociale zekerheid
 • zerotolerance beleid ten aanzien van discriminatie.
 opmerkingen voor vervolg

5.2.2 specifiek beleid op nationaal niveau

In nauw overleg en op verzoek van de gemeenten die betrokken zijn bij het opstellen van dit actieplan zijn de navolgende beleidslijnen gedefinieerd waarbij het nationaal niveau de lokale aanpak kan ondersteunen:

 • Vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen die vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving (ouders/opvoeders etc.);
 • Vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren en jongerengroepen werken;
 • Vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering.

 

Beleidslijn 1

Vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen die mogelijk vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving.

Om polarisatie en radicalisering te voorkomen, is het nodig de factoren te onderkennen die een katalyserend effect kunnen hebben op een radicaliseringproces dat door een jongere wordt doorgemaakt of die anderen ertoe brengen jongeren hierin (stilzwijgend) te steunen. Het gaat erom mensen kansen te bieden om volwaardig in de Nederlandse samenleving te participeren. Naast het wegnemen van de voedingsbodems is het van belang dat burgers accepteren dat Nederland een open, pluralistische samenleving is waar diverse religies en leefwijzen naast elkaar bestaan.
Waardering voor de democratie en de rechtstaat en loyaliteit aan kernwaarden horen daarbij.

Acties

 • Bevorderen van de kennis en vaardigheden van democratisch burgerschap onder jongeren die zich aangetrokken voelen door rechtsextremisme of islamitische radicalisering;
 • Betrekken van ouders via onderwijs, inburgeringtrajecten en opvoedingsondersteuning bij de maatschappij en de ontwikkeling van hun kinderen. Ook leren van ouders om het gesprek aan te gaan met kinderen die zich aangetrokken voelen door radicaal gedachtegoed;
 • Versterking van de binding van jongeren aan de samenleving door scholing, stageplekken en werk;
 • Bevorderen kennis van jongeren in het algemeen over verschillende culturen en hun overeenkomsten, de beginselen van de democratische rechtsstaat, ons buitenlands beleid, religies en hun gezamenlijke, recente geschiedenis (via het onderwijs en maatschappijleer);
 • Stimuleren van pluriform aanbod van (nietextremistische) interpretaties van de islam (via onderwijs, media en internet);
 • Immigranten vertrouwd maken met de nederlandse rechtsorde en samenleving, waaronder het vergroten van kennis bij autochtone Nederlanders over religie en cultuur van ‘nieuwe Nederlanders;
 • Contacten leggen en onderhouden met sleutelfiguren en moslimorganisaties ten einde gezamenlijk de weerbaarheid te vergroten;
 • Nationaal duidelijk stelling nemen en weerwoord bieden aan radicale uitingen in de samenleving die mogelijk een voedingsbodem zijn voor polarisatie of zelfs radicalisering.
 opmerkingen voor vervolg

Beleidslijn 2

Vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren en jongerengroepen werken.

Acties

 • Ontwikkelen instrumenten/methodieken om weerwoord te bieden tegen radicale uitingen voor bestuurders, docenten, politie en jongerenwerkers. Stimulans om de discussie te blijven voeren met mensen die radicale ideeën uitdragen en daarbij duidelijk de grenzen van de rechtstaat aan te geven;
 • Visievorming op specifieke vraagstukken die samenhangen met polarisatie en radicalisering.
  Voorbeeld
  : Hoe kunnen rijksoverheid en gemeenten samenwerken met maatschappelijke én religieuze organisaties zonder inbreuk te maken op de in Nederland gangbare scheiding tussen kerk en staat?;
 • Inzet van teams van deskundigen, imams en islamgeleerden die ondersteunen bij het omgaan met toenemende polarisatie en/of radicalisering;
 • Organiseren van regionale platforms waar bestuurders en professionals informatie kunnen uitwisselen en kennis kunnen halen;
 • Organiseren van trainingen en workshops voor professionals.
 opmerkingen voor vervolg

Beleidslijn 3: Vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering.

Acties

 • Tegengaan van verspreiding van sterk polariserende en radicale gedachten via televisie, cdroms, lectuur en op internet;
 • Tegengaan van haatzaaiende en radicale boodschappen in onder andere gebedshuizen, gevangenissen, scholen en jeugdcentra;
 • Aanpak van (de financiële of verbale steun aan) radicale netwerken;
 • Voortzetten van de aanpak van radicaliseringhaarden en de persoonsgerichte aanpak;
 • Aanpak van verspreiding van radicale uitingen (veelal geïnitieerd vanuit de radicaliseringhaarden) samen met locaal bestuur;
 • De-radicaliseringstrajecten, bijvoorbeeld door specifieke interventies in gevangenissen en in reclasseringstrajecten.
 opmerkingen voor vervolg


 

scanreading: gaingate#manhattan vanuit  nl3022-perspectief.
nocbox  voor een snelle reactie.   pendelen voor buurtbeleid