Leven nu, .....en morgen?

Noordwijkerhout,                    14 september 1968
werkgroep Noordwijkerhout, de eerste bespreking

jongerenbijeenkomsten te
Noordwijkerhout

 

Deze bespreking werd bijgewoond door de volgende personen via de diverse kerken:

Dhr. Kneppers, (leraar tuinbouwschoo1), Maandagse Wetering 57, Noordwijkerhout.
Dhr. Jagerman, (kapelaan St.Victorparochie), Victorlaan 1, Noordwijkerhout
Dhr. Benschop, (ambtenaar gemeentesecretarie), Maandagse Wetering 59, Noordwijkerhout
Dhr. Hertog, (leraar College Leeuwenhorst), de Sav. Lohmanstraat 16, Noordwijkerhout
Mej. J. Groenen, (onderwijzeres), Schoolstraat 35, Noordwijkerhout
Dhr. Batteram (jeugdouderling Ned.Herv.Gemeente), Dr. Kuipersstraat 41, Noordwijkerhout
Mej.R. Bon, (kleuterleidster), van Limburg.Stirumstraat162, Noordwijkerhout
Dhr. Charl Looyestein, Bremstraat 241, Noordwijkerhout
Dhr. de Munck, (kapelaan St,Josefparochie), Herenweg 15, Noordwijkerhout

Societeit "Ante Portas' werd vertegenwoordigd door:

Herman ten Berge,(student aan Sociale Academie), Kijkduinstraat 17, Haarlem
Jos Drayer, (student aan Academie voor Lich.Opv.), Vîjfherenstraat 48, Heemstede
Cees in der Rieden, (dienstplichting soldaat), Hoogstraat 35, Noordwijkerhout
Jan van Hensbergen, (onderwijzer), Zeestraat 7, Noordwijkerhout
Peter Prins (onderwijzer), Kromme Nieuwe Gracht 41 bis, Utrecht.

Voor het ontwerpprogramma besproken zou worden, leek het
de aanwezigen een goed ding te starten met een korte omschrijving van
de “inhoud” van sociëteit "Ante Portas', en zo geschiedde......

Wat betreft het publiek, waarop we ons bij de komende activiteiten moeten richten,
werd bepaald dat we via allerlei vormen van reclame willen proberen
de Noordwijkerhoutse jeugd van 17 tot 20 jaar te bereiken, maar
naast hen staat voor ieder belangstellende die niet tot deze groep behoort, de deur ook open.
Na diverse schattingen kwamen we tot de conclusie
dat we de eerste avond ongeveer driehonderd jongeren zouden kunnen verwelkomen.

Vervolgens werd overgegaan tot de eigenlijke bespreking van het ontwerpprogramma
waartoe elke avond een moment onder de loep werd genomen en
waarbij dan een aantal kanttekeningen werd geplaatst.


Eerste avond:

“ANALYSE VAN DEZE TIJD"


Het al of niet succesvol verloop van deze avond zal voor een groot deel afhangen van de inleider,
waarvan wordt verwacht dat hij op een duidelijke en eenvoudige wijze
de situatie waarin we ons op deze wereld bevinden kan weergeven.
Het is op de eerste plaats een belangrijk ding
 dat het hem zal lukken de jongeren voor deze materie enige interesse bij te brengen
zodat zij zich kunnen openstellen voor het inclusieve denken.

Na de pauze volgt er dan een groepsdiscussie,
die gehouden zal worden aan de hand van drie gerichte vragen.
De groepsleiding, bestaande uit leden van de werkgroep en van de sociëteit,
moet tijdens deze discussie ook proberen
de interesse van de jongeren enigszins te peilen.

De gedachte om via diverse auditieve en visuele middelen in de zaal een
aangepaste 'sfeer' op te roepen, waarbij we o.a. denken aan 'n weergave van de cascadische versnellingen,
werd tijdens deze bespreking wel geboren, maar moet nog nader uitgewerkt worden.
Eventuele suggesties zijn van harte welkom.

Bovendien werd het goede voornemen gemaakt,
te proberen alle aanwezigen aan het einde van de avond
een schriftelijke weergave van de inleiding mee te geven.
De mens op een keerpunt

 

tweede avond:

HOE DENKEN EN LEVEN"

Betreffende deze avond was er weinig kritiek op het ontwerp.
De praktische uitvoering ervan zal waarschijnlijk op grotere problemen stuiten.

Twee Partijen - Voordracht van Jos Vrijburgderde avond:

 "ALTERNATIEVE DIENSTPLICHT"

De eenzijdige inhoud, en de opstelling van de twee tegenpolen
werden als negatieve programmapunten van deze avond beschouwd.
Er werd dan ook besloten, wel uit te gaan van de militaire dienst,
maar daarnaast moeten we deze avond proberen het besef bij te brengen,
dat er behalve de verdediging nog vele andere diensten zijn.

We willen concrete zaken, die zich dichtbij bevinden en
die door gebrek aan personeel niet voldoende kunnen functioneren, aanwijzen.
Wanneer we zo de dienstverlenende takken van onze maatschappij beschouwen,
dan zal blijken dat er hier nog vele leemten bestaan.
Dienstplicht zou dan omschreven kunnen worden als:
"de plicht die elk mens heeft zich voor bepaalde tijd dienstbaar te maken voor de samenleving".

Als sprekers voor deze avond wordt dan gedacht aan
een officier van de vormingsdienst van het leger in Hilversum en
iemand, die nauw betrokken is bij 'Sociale Zaken'.

De 'kop' van deze avond: "alternatieve dienstplicht", zal dan veranderd moeten worden.
 Bijvoorbeeld:
 "dienst met en/of zonder wapenen"  of  "dienst aan de ander".

    via negatieve naar positieve vrede   of    si vis pacem, para bellum'vierde avond;

"HET BLAUWE BOEKJE"


Het feit dat de jongeren nu eens enige activiteiten kunnen ontplooien,
werd als een positief punt beschouwd.
Ook bestonden er in principe geen bezwaren tegen de te houden
verkoopactie voor Het blauwe boekje,
waarvan de schrijver, Piet Reckman, de inleiding houdt
DE BLAUWE OORLOGvijfde avond:

"SLOT"
"Evaluatie Info-markt Feest
"

Ook hier bleek er weinig behoefte, het ontwerpvoorstel te wijzigen.
 Tenslotte werd nog even aandacht besteed aan de volgende zaken:

Het zoeken naar een film biedt vooralsnog weinig perspectief.

De eerst volgende werkbijeenkomst zal aan gehouden worden:
Vrijdagavond 4 oktober,
wederom ten huize van de familie Prins,
Langevelderweg 49 Noordwijkerhout (20.00 uur)
 


Rest mij op dit moment alvast een ieder te bedanken voor de gedane medewerking.
Wij zullen in de nabije toekomst graag op u blijven rekenen.

Tenslotte nog een vriendelijke groet,
namens het bestuur van sociëteit "Ante Portas".

Peter Prins
Kromme Nieuwe Gracht 41 bis Utrecht ( 030-22791)
 

Over accommodatie, geluid, pr,
financiering en deskundigen