NOTULEN van de vergadering gehouden op
Donderdag 2 april 1970 ten huize van Mevr. De Groof.

 


Aanwezig waren de Dames De Groof en Mutsaerts
en de Heren Kerckhoff, Roos, Duquesne van Bruchem,
Janssen Groesbeek, Van Hensbergen en Waals.

 

Propaganda voor verschillende manifestaties

Enkelen uit de vergadering vinden, dat de tot nu toe gevolgde manier van propaganda maken voor de verschikkende manifestaties niet voldoende is. Er zijn nog steeds mensen die niet, of niet genoeg, op de hoogte zijn van een aangekondigd evenement.
Zou het niet doelmatiger zijn, als er een folder huis aan huis verspreid werd?
Ook hieraan zijn bezwaren verbonden, o.a. dat men al te veel in de brievenbus vindt, zodat veel in de prullenmand verzeild raakt. Besloten werd, dat men voorlopig nog op de oude voet zal doorgaan, met redactionele stukken in De Noordwijkerhouter, De Zeekant en het Weekblad voor de Bollenstreek. Wel is een andere manier van reclame zeer in trek bij de vergadering, de z.g. “mond tot mond”-reclame. Er moeten kernen komen die er voor zorgen, dat een bepaalde manifestatie zich “doorspreekt”. Er zijn enkele dames benaderd om hieraan mede te werken, o.a. de dames Putman, Feenstra en Van der Geest. Ook Dokter van der Lugt heeft zich bereid verklaard om interessenten in De Zilk te krijgen en wil zich inspannen, daar ook een kern van de grond te krijgen.

Brief van de Heer Terpstra (Muziekschool Bollenstreek) betreffende enkele te geven concerten in een der zalen van Kasteel Keukenhof, in het begin van Mei a.s.
Voorgelezen en besproken wordt het schrijven dat de heer Terpstra aan ons gericht heeft, betreffende het geven van 3 concerten kamermuziek in een der zalen van kasteel Keukenhof op een zaterdag in Mei. De vergadering staat sympathiek tegenover dit plan, doch vraagt zich af, of zij niet voor het karretje gespannen gaat worden van de muziekschool die zo graag concerten wil geven, doch daar zelf geen subsidie voor kan krijgen van de Gemeente Lisse en dit nu door ons wil laten verrichten. De gehele zaak zal onderzocht worden en daartoe zullen dhr. Duquesne met mevrouw Mutsaerts een bezoek afleggen bij de rentmeester van het kasteel om na te gaan, of een en ander, zoals gesteld in de brief van de heer Terpstra, te verwezenlijken zal zijn. Daarnaast zal B&W van Lisse gevraagd worden, een bedrag van 3.000,-- gulden te voteren en de VVV zal benaderd worden, of zij de reclame voor dit evenement wil verzorgen. Eerst dan zal de heer Terpstra een antwoord van ons krijgen.


8 Mei 1970: Toneelgroep Centrum met “Gemengd Dubbel”.

De kosten bedragen f. 1.750,- + 210,- BTW. Reclame zal gemaakt worden in Weekblad, Noordwijkerhouter (ieder week een klein stukje ter inleiding), Zeekant en Voorhouter. De penningmeester verzocht, in deze bladen ook advertenties te plaatsen. De toegangsprijs zal f. 3,-- bedragen plus f. 1,-- voor vestiaire en programma. Er zullen door mevrouw De Groof 400 programma’s besteld woerden die ons f. 0,65 per stuk kosten. Ze worden ons in consignatie gezonden. Aanvang 8.15 uur.

Er zullen 1000 toegangskaarten besteld worden met ons vignet, een der hoeken moet geperforeerd zijn. Mevrouw De Groof zal voor de twee damesspeelsters een boeket bloemen bestellen en tevens de politie vragen, een oogje in het zeil te houden bij de afslag nar Leeuwenhorst. Mevrouw Mutsaerts zal de avond openen en zij nodigt na afloop de dames en heren van het bestuur der stichting (met hun dames/heren) uit op de ‘s Gravendamse weg 18e een dronk uit te brengen op een hopelijk zeer geslaagde avond tot besluit van het seizoen 1969/1970. Hiervoor zullen de Heer en Mevrouw Bosma worden uitgenodigd.
Met het oog op de nog te voeren reclame voor deze avond stemde de penningmeester toe in de aankoop van een screenapparaat tot een maximale prijs van f. 200,--. Indiende aanschaf dit bedrag mocht te boven gaan, dan vraagt hij de reclamecommissie te wachten met aanschaf, totdat wij meer weten over de aangevraagde “4-jaren planning” bij B&W.


4 jaren planning.

Op 9 maart jl. is er een brief uitgegaan aan B&W betreffende een nieuwe subsidieaanvraag, doch hier is nog niet op gereageerd. Getracht zal worden, binnen enkele dagen tenzij de burgemeester tenzij de wethouder van culturele zaken te verzoeken, een standpunt kenbaar te maken. Eigenlijk kunnen wij op dit moment niet verder werken zonder een antwoord op deze brief en moeten alle zaken die hiermede verband houden, wachten tot het standpunt van B&W bekend is. Zaken zoals: a. notariële akte, b. schoolcocerten, c. scapino ballet, d. abonnementen  enz.  enz.  moeten dus nog even wachten.


Klacht Rokazano

Behandeld wordt een schrijven van genoemde vereniging, die ons gebrek aan communicatie, coördinatie enz. enz. verwijt. De vergadering wil in de nabije toekomst een vergadering beleggen met alle bestaande verenigingen op cultureel gebied in Noordwijkerhout.
Er zal een brief aan genoemde vereniging uitgaan, waarin gezegd wordt dat wij “binnenkort op hun suggesties hopen terug te komen”.


Cultureel Paspoort

Mevrouw Mutsaerts zal nagaan, hoe dit precies werkt en hoeveel korting er gegeven moet worden aan de houders ervan. Hoewel het ons een kleine financiële aderlating zal kosten, schijnen wij er gratis publiciteit voor te krijgen, in verband met het opnemen van onze activiteiten in het te verschijnen maandblad. Hierover in en volgende vergadering meer.


Personeelsabonnementen Stadsschouwburg Haarlem.

De heer Peter Lohr, directeur van deze schouwburg, wil hier komen praten om het enthousiasme voor het bezoek aan de schouwburg te verlevendigen. Tevens wil hij hier personeelsabonnementen op deze schouwburg verkopen tegen gereduceerde prijzen, waartoe mensen uit Noordwijkerhout en omgeving met special gecharterde bussen (waarvoor ook subsidie wordt gegeven) de schouwburg in Haarlem kunnen bezoeken.
Ook de uitwerking hiervan moet wachten op het hierboven vermelde antwoord van B&W, hoewel hier toch grote aandacht aan moet worden gegeven, daar wij door toedoen van de directie van de Stadsschouwburg in Haarlem de toneelgroep Centrum hier kunnen krijgen tegen een minimumtarief.


Referaat de Heer Duquesne.

Tenslotte nam bovengenoemde het woord en zette uiteen, dat indien wij de subsidie krijgen, wij in de nabije toekomst waarschijnlijk snel zullen uitgroeien en dat deze groei een vergroting van de werkzaamheden met zich mede zal brengen. Al eerder is er gesproken over het feit, dat het zittende bestuur af zal treden en er een nieuw bestuur gekozen moet worden met daarbij nieuwe mensen van buiten.
Er ontspon zich nu een levendige discussie, die moeilijk letterlijk kan worden weergegeven.
Het zittende bestuur stelde zijn functies beschikbaar en men kwam tot het volgende plan:

Er moet een president gevraagd worden, iemand die representatief is doch die niet de directe werkzaamheden behoeft te vervullen. Hiervoor zal de heer Bosma gevraagd worden door mevrouw De Groof. Neemt de heer Bosma dit niet aan, dan zal naar een ander worden uitgezien.
Als voorzitter werd met algemene stemmen de heer Duquesne gevraagd en deze stelde zich hiertoe beschikbaar.
De heer Waals verklaarde zich bereid, het penningmeesterschap weer op zich te nemen en
de dames De Groof en Mutserts zullen het secretariaat blijven behartigen en hiertoe trachten nog een derde figuur te vinden, b.v. Mevrouw Putman, die door dhr Janssen Groesbeek heden zal worden uitgenodigd.

De heer Kerckhoff vermeldde, door drukke werkzaamheden niet in staat te zijn, voortdurend actief werkzaam te kunnen zijn voor onze stichting, doch hij stelde zich gaarne beschikbaar voor incidentele acties en werkzaamheden.

De reclamecommissie zal worden blijven behartigd door de heren Janssen Groesbeek, Roos en Van Hensbergen.

Er is echter nog dringend behoefte aan een “organisatiecommissie”, zodat de werkzaamheden daartoe uit het secretariaat genomen kunnen worden. De nu zittende leden hebben een volledige taak, dus er zullen nieuwe mensen gevonden moeten worden. Het is echter onmogelijk, dat nieuwelingen zonder hulp van een van diegenen die al twee jaar “meedraaien” dit kunnen volbrengen.

Afgesproken werd, dat degenen die Zondag a.s. de Programmabeurs in Utrecht zullen bezoeken, t.w. de dames De Groof en Mutserts en de heren Janssen Groesbeek, Van Hensbergen en Duquesne, tot hopelijk uiterlijk het volgend seizoen tezamen organisatiecommissie zullen vormen.
Tegen het nieuwe seizoen hopen wij hiervoor nieuwe mensen gevonden te hebben.