CULTURELE-STICHTING
BOLLENSTREEK

Secretariaat: Duindoornstraat 1 - NoordwiJkerhout - Tel. 02533-2910
Bank: Raiffeisenbank


C 0 P I E

Noordwijkerhout, 28 juli 1969.

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Noordwijkerhout.


Mijne Heren,

Wij refereren aan de bespreking van 10 juli jongstleden ten gemeentehuize, van het dagelijks bestuur van onze stichting met Uw wethouder voor Culturele Zaken, dhr TH.C. de Jong, Uw secretaris dhr. J.H.Bakkum, Uw Heer Doeswijk, alsmede met de Directeur van de Stichting Culturele Raad van Zuid-Holland, Mr. P.C.E. Sprangers tezamen met zijn assistent dhr. Walter.

Bij deze bespreking kwamen wij overeen dat wij de aangevraagde subsidie voor het seizoen 1969-1970, per programmapunt gespecificeerd, aan U zouden doen toekomen.
Mr. Sprangers zegde toe, ons zoveel mogelijk te willen bijstaan bij het samenstellen van deze specificatie. Enige dagen geleden ontving ik hieromtrent een schrijven van dhr.Sprangers. Deze deelde mij hierin mede, dat de vakantietijd een bijzonder moeilijke tijd is om achter de meest eenvoudige gegevens te komen, daar de meeste gezelschappen en hun zakelijke leiding in de zomermaanden niet bereikbaar zijn.

Daar U ons echter verzocht heeft, de gespecificeerde subsidieaanvrage voor de volgende raadsvergadering aan U te doen toekomen, geef ik U hieronder reeds die gegevens, die wij hebben kunnen bemachtigen en zeggen U gaarne toe, de overige na de vakantie zo spoedig mogelijk te doen toekomen.

Zoals met U besproken, handelt het bij de subsidieaanvrage om 2 bedragen:

a.    een startsubsidie van f. 4.000,00 hetgeen volgens Uw wens veranderd moet worden in een lening, waarmede de stichting haar werkzaamheden voor het a.s. seizoen kan aanvangen en welk bedrag bij een eventuele liquidatie van de stichting zal worden terugbetaald.

b.     een garantstelling door de Gemeente van f. 18.000,00 voor de navolgende, door de stichting te presenteren culturele manifestaties:

Voor het geven van een serie jeugdconcerten dient een bedrag van ca. f. 3.200,00 gereserveerd te worden, idem voor een musical een bedrag van f.4.000,00; idem voor een cabaretvoorstelling een bedrag van ca. f.2.000,00. Het honorarium van een beroepsregisseur bedraagt ca. f.3.000,00.

De kosten van het verzorgen van een filmavond, jazzconcert en klassiek concert zijn nog niet op te geven, door hiervoor genoemde redenen.
Het verzorgen van een tentoonstelling zal ongeveer f.800,00 en een paint-in ongeveer f.700,00 vragen.
Het presenteren van een avond community singing onder deskundige leiding tenslotte: de kosten hieraan verbonden zijn op dit moment nog niet te geven, hierover wordt onderhandeld.

Ik ben er mij ten zeerste van bewust, dat de hierboven gegevens slechts zeer summier zijn. Eerst na definitieve afspraken met de diverse artiesten kunnen de exacte kosten hiervoor worden opgegeven, daar ook de datum van de voorstellingen ook vaak de kosten hiervan be´nvloedt.
Het is dan ook daarom, dat ik Uw Raad namens de Stichting verzoek, gunstig te willen beslissen over de gedane subsidieaanvrage. Wij kunnen namelijk eerst aanvangen met onze werkzaamheden voor het seizoen 1969-1970 nadat wij van U hebben mogen vernemen of wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten, d.w.z. of U zich garant wilt stellen voor de door ons te verzorgen culturele manifestaties.

Wij verzekeren U, de door U hopelijk toe te zeggen bedragen uiterst zuinig te zullen beheren en U zo spoedig mogelijk na bekend zijn een definitieve specificatie per programmapunt te zullen doen toekomen.

Ik verblijf namens het Dagelijks Bestuur van de Culturele Stichting Bollenstreek,

met de meeste hoogachting,

 

M.M.G. Mutsaerts.