Oprichting van de
Culturele Stichting Bollenstreek

en afsluiting 1e seizoen


verslag van een bewogen werkgroep
 

Op uitnodiging en initiatief van Pastoor A. Hammerstein van de St.Victorkerk, kwam op 1 juli 1968 een 20-tal personen uit de parochie op de R.K. Pastorie bijeen.
Na de vernieuwing van het Kerk-interieur was namelijk bij de Pastoor het plan gerezen, de kerk -naast de liturgische functie-  ook een culturele bestemming te geven.

Het Kerkbestuur had hiertegen geen bezwaar.
Het ging om de kwestie, of men bij gebrek aan goede ruimten voor culturele manifestaties, het kerkgebouw hiervoor kon gebruiken. Dit ondervond bij de vergadering geen bezwaar.

Nu zijn voor een geleidelijke uitbouw van een cultuurkring 3 factoren van groot belang:
1. het uitstekend peil van de manifestaties;
2. goede communicatie tussen leiding en publiek;
3. tijdige planning en vooral goede publiciteit, middels streek- en kerkbladen.

Als eenmaal een vaste kern van bezoekers gekweekt is, zou men kunnen overgaan tot het werven van leden tegen een jaarcontributie.
Geleidelijk aan kwam men tot de vraagstelling:
"Moet men eerst een programma opstellen voor het seizoen 1968/1969 en op grond daarvan subsidie aanvragen, of eerst subsidie aanvragen en dan programmeren?

Tenslotte werd besloten om čn te programmeren čn de subsidie aan te vragen.
Tevens werd besloten het geheel op te zetten als Stichting Cultuurcentrum Noordwijkerhout.
Notaris Noordraven te Sassenheim zal gevraagd worden, de concept-statuten op te stellen.

Vanuit het voorlopig Bestuur van deze Stichting i.o. werd op 8 September 1968 aan de Raad der Gemeente Noordwijkerhout een verzoek om subsidie gericht. Tevens werd het doel van deze Stichting uiteengezet. 
Blijkens het antwoord van Burgemeester en Wethouders van 9 October 1968 had de Raad in haar vergadering van 24 September 1968 op het verzoek gunstig beschikt.

Op grond van deze gegevens werd besloten om op 4 November 1968 een eerste uitvoering te geven.
Hiervoor werd uitgenodigd de Heer Maarten Kooy met zijn Hervormd Jeugdkoor uit Soest. Uitgevoerd werden een orgelconcert van Haydn en de Requiem van Mozart.
De opkomst was niet teleurstellend: ongeveer 300 personen genoten van deze uitvoering.

Intussen was ook een Dagelijks Bestuur gekozen bestaande uit:
de Heer B. Kerckhoff :  Voorzitter;
de Heer A. Waals : Penningmeester;
Mevr. J. de Groof-Switzar: Secretaresse.
Tevens werd de definitieve naam vastgesteld: CULTURELE STICHTING BOLLENSTREEK.

Op 28 Februari 1969 vond in de Aula van College "Leeuwenhorst" de tweede voorstelling plaats. Deze aula was reeds in het begin toegezegd voor die manifestaties, waarvoor de kerk zich niet goed zou lenen.
Mevr. Nel Oosthout uit Den Haag bracht die avond het beroemde stuk "St.Jeanne d'Arc” van G.B. Shaw.
Ondanks het slechte weer en de slechte verbinding bezochten toch nog 200 personen deze goed verzorgde uitvoering.

Tenslotte had op 28 Maart 1969 de laatste uitvoering weer plaats in de St.Victorkerk.
Het was een Passieconcert, verzorgd door het koor Alma Mater uit Leiden.
Een kleine 200 personen genoten van deze zeer geslaagde avond.


NABESCHOUWING:
Aan het einde van dit eerste seizoen hebben Bestuur en Commissie zich gebogen over de vraag:

"In welke richting moeten wij verder".

Besloten werd:
De commissie op korte termijn uit te breiden met geďnteresseerden uit de gehele Noordwijkerhoutse gemeenschap. Het moet namelijk een belang van de totale samenleving zijn. De bedoeling is wel, om dit in een latere fase uit te breiden over de gehele Bollenstreek.

Een verbreding te geven van de Culturele manifestaties met activiteiten op het gebied van zelfwerkzaamheid, zoals bv. paint-in, community-singing, ballet, bewegingstheater, film met aansluitend debat enz. enz.


Wel was het de commissie gebleken, dat er een betere coördinatie van activiteiten op dit gebied, zowel in Noordwijkerhout zelf als ook in de Bollenstreek, zeer gewenst is.

Noordwijkerhout,  April 1969

CULTURELE STICHTING BOLLENSTREEK.