N0TULEN    MAST-bestuursvergadering, Noordwijkerhout.
van             17 november 1970

Aanwezig waren dhr. Verwey, mej.v.d.Elst, mevr. Hogervorst-Blaauw, mevr. Bastiaans, dhr. de Vries, dhr. van Kampen en dhr. Kneppers.
Afwezig waren met bericht van verhindering: pastoor Hammerstein en dhr. van Hensbergen.

De voorzitter opende de vergadering en stelde voor met ingang van februari 1971 voortaan elke eerste dinsdag van de maand te vergaderen tot 22.30 uur.

De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdag 15 december a.s. om 8 uur op de Mast.


E.C. Bastiaans-Koster, secretaresse.

inmiddels was ook in Lisse
de MA-School omgeturnd
van "BEMINNELIJKE MOEDER"
naar "VJV"