VJV-Bollenstreek

Vormingswerk Jonge Volwassenen


 Het VJV - Inleiding
Van een afstandje bekeken bestaat het VJV uit een aantal
cursussen en “vormende activiteiten”:
 handenarbeid, zeefdruk, actiegroep, fotografie, klusjesgroep,
vrouwengroepen, politiek, stijldansen, theater, toneel, tuinieren,
studiebegeleiding, AVV, VMBO, BVB, Frans, Engels, kookgroep, praatgroep, cabaret,
yoga, sport en spel, beat/jazzballet, mime, pottenbakken, wereldwerkgroep,
bloemschikken, volksdansen, milieubesef, ontmoetingen met schrijvers,
schouwburgbezoek,
kampeerweekend, thema-avond, ontspanning, inspanning,
mensergerjenieten of oliemagnaatjespelen.
 
Het VJV is opgezet voor jonge mensen van 17 tot 30 jaar. Het speelt zich dan
meestal ook af in en rond centra die bekend staan als:
“jongerencentrum”, “vormingscentrum”, “jeugdsoos” of iets dergelijks.
Als werksoort valt het onder het Ministerie van Onderwijs,
Afdeling VO/OV, Leerplichtvrije Jeugd.
Het VJV is een voorzetting van de MA-School
 
Landelijk:
Er zijn ongeveer 80 plaatsen in Nederland waar VJV gedaan wordt.
En er is een nationale club, de “Landelijke Vereniging VJV”,
die een “buro”heeft in Utrecht, waar een tiental mensen werkt.
(administratief, juridisch, financieel, adviserend, organisatorisch,
juridisch, financieel, adviserend, organisatorisch, nota’s schrijvend)
Daarnaast zijn er regionale bureau’s. Een van de zes staat in Heemstede.
Ton van ’t Hof is er “regionaal consulent”en Jos Krul is zijn secretaresse.
De 15 centra van Noord en Zuid Holland worden door hen gecoacht.
Onder meer via de verschillende O’s.
Oftewel: Overleggen als:
FO voor Functionarissen
PO Penningmeesteres
AO Afgevaardigden ledenraad in Utrecht.
SO Secretaressen/administratrices.
 
Plaatselijk:
Wij, in Lisse en Hillegom hebben te maken met twee centra,
 ’t Krebol en Qbus.
Deze 2 maken deel uit van het “VJV-Bollenstreek”.
De minister praat, als hij ons bedoelt, over “VJV-instituut Lisse.”
(code 701 – 067) omdat wij volgens de statuten officieel in Lisse zijn gehuisvest.
Wij hebben dus één instituut en twee centra.
 
Organisatie:
In ons landje hoort alles nu eenmaal georganiseerd te zijn.
Ons instituut heeft een
Stichtelijke organisatievorm en is dus een stichting.
Een stichting bestaat uit een bestuur en kent (bestuurs)leden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken in
het instituut en geeft er daarmee een “rechtspersoonlijkheid”aan.
Dat betekent dat er financiële handelingen verricht kunnen worden,
subsidie ontvangen en geld uitgeven of lenen,
dat er personeel kan worden aangetrokken om werkzaamheden uit te voeren,
en dat er een zekere rechtszekerheid is.
Alles wat het bestuur doet of van plan is te gaan doen
noemen we BELEID.
Wat het bestuur wil, heet DOELSTELLING.
 
Onze organisatie is gedemocratiseerd.
Dat betekent, dat staf (personeel) en deelnemers
in gezamenlijkheid met het bestuur kunnen
meepraten, -denken en -werken
over en aan de doelstelling en het beleid.
Dat gebeurt in vergaderingen van het bestuur,
de staf , de centrumraden en werkgroepen.
 
Het Bestuur
Daar praten we over als we de groep mensen bedoelen
die het VJV-Bollenstreek bestuurt.


Het bestaat uit:

Het Dagelijks Bestuur (DB)
- Voorzitter Hans de Buisonjé
- Secretaris Maarten Kuipers
- Penningmeester Ruud van Dijk

en de bestuursleden 
- Laurens van Schie, afgevaardigd in LO-VJV
- Kees Warmerdam, LO-VJV en Basisorganisatie
 - Hans Gerritsen, Stichting Onderzoek / PE
Nico Tromp, Relatiebehartiger Hillegom
vacature, Relatiebehartiger Sassenheim
 
Vertegenwoordigers:
Centrumraad Hillegom,  Jan van de Reep
Centrumraad Lisse,  Anneke van der Veek
Deelnemers Algemeen,  Martien Herruer
Staf,  Jan van Hensbergen
 

Bestuursverkiezing
Tijdens de “Algemene Jaarvergadering”,
die meestal in december gehouden wordt, 
treedt minstens 1/3 van de bestuursleden af en worden 
nieuwe kandidaten door bestuur, staf en deelnemers voorgedragen 
om het bestuursaantal weer kompleet te maken. 
Aftredende bestuursleden kunnen, mits ze dat willen, 
voor één periode van drie jaar herkozen worden.
Bestuursleden met achter hun naam een “x”, 
treden dit jaar af en zijn niet herkiesbaar.
Voor de nieuwe bestuursperiode kunnen ditmaal per centrum 
twee kandidaten voorgedragen worden. 
Wat de deskundigen betreft is het bestuur van plan, de zetel
“relatiebehartiger Sassenheim”voorlopig te vervangen door 
“deskundige arbeidsverhoudingen in de Bollenstreek”of 
“relatiebehartiger Lager Beroepsonderwijs in de Bollenstreek.
 
De staf
Met “de staf” worden de mensen bedoeld die in dienst zijn van het bestuur voor
“het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit de doelstelling van de stichting.”
Dat betekent, dat de staf cursussen begeleidt, administratie doet,
het centrum een beetje ordelijk houdt, correspondentie verzorgt,
het werk uitbouwt in de Bollenstreek (oost),
praatjes maakt, plannen opzet etc.
De meeste stafleden zijn betaalde medewerkers.
Voor sommigen is het een deel van hun studie (stagiaires) of op vrijwillige basis.
En er zijn er die er een volledige baan aan hebben (fulltimers/ft).
Voor anderen is het een gedeeltelijke baan (parttimers/pt).
Oldtimers kennen we nog niet.
 
 
 De staf bestaat op dit moment uit:

Allard, Harry  / FT Stagiaire
Berkel, Jan van  / PT Vrijwill. medewerker
Boyenk, Tim  / PT Pedagog. medewerker
Groot, Pim  / PT Vrijwill. medewerker
Hensbergen, Jan van  / FT Pedagog. medewerker
Heintz, Ciel  /  PT Pedagog. medewerker
Oostende, Ton van /  FT Pedagog. medewerker
Prins, Nel / FT Pedagog. medewerker
Ruigrok, José  / FT Pedagog. medewerker
Schellevis, Thimon  / PT Stagiaire
Treffers, Ria  / PT Pedagog. medewerker
Tijssen, Johan  / PT Pedagog. medewerker
Veer, Tonnie van der  / PT Administr. medewerker
Verdoes, Bert  / PT Pedagog. medewerker
Wassenaar, Piet  /  PT Conciërge
 
Verder wordt er veel vrijwillige medewerking verleend door 
 deelnemers, met name in de bardienst, schoonmaakgroep, 
centrumraad, weekendplanning en andere kommissies of werkgroepen.
 

Deelnemers

Onder deelnemers (ook wel “leden” genoemd) verstaan we al degenen 
die meedoen aan activiteiten met een zekere regelmaat. 
Officieel wordt men deelnemer door het betalen van 
een jaarlijks vast te stellen bedrag, thans 20 gulden per jaar. 
Dit wordt ook betaald door staf- & bestuursleden. 
Mensen die dit inschrijfbedrag betaald hebben, 
kunnen meedoen aan de activiteiten tegen gereduceerde prijzen.
Het bestuur vindt, dat het VJV-Bollenstreek niet dient tot 
eigen eer en glorie, maar dat het gaat om de deelnemers. 
Daarom dat er in de statuten en het huishoudelijk reglement garanties staan 
voor de deelnemers om in de hele organisatie en werkuitvoering 
een behoorlijke partij mee te kunnen spelen. 
De organisatievorm die hiervoor is gekozen is de Centrumraad 
die zowel in Hillegom als in Lisse bestaat. 
Daarnaast zijn er in het bestuur per centrum twee plaatsen voor deelnemers ingeruimd. 
Bovendien zijn tien deelnemers in staat,
 het bestuur ter vergadering (ter verantwoording) bijeen te roepen.
 

Centrumraad:
De centrumraad is een groep mensen die bij het centrum betrokken is. 
Vanuit elke activiteit kunnen één of twee deelnemers worden afgevaardigd.
Ook deelnemers/bezoekers kunnen er deel van uitmaken. 
Voorts dient er één bestuurslid en één staflid deel van uit te maken 
en kunnen er maximaal twee mensen “van buiten” in gevraagd worden.
Door deelnemers of groepen voorgedragen kandidaten 
worden door de CR zelf benoemd. 
Dit houdt in, dat een CR een kandidaat kan weigeren. 
Ze zal er wel goede gronden voor moeten hebben.
Alle CR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad anders besluit.
Op CR-vergaderingen, die minimaal 5 x per jaar gehouden moeten worden, 
heeft iedereen spreekrecht.
De CR houdt zich bezig met het bespreken van de activiteiten, 
het uitwerken van een programma, plannen opstellen voor inrichting van de ruimten, 
adviseren van het bestuur (gevraagd en ongevraagd), 
het afvaardigen van mensen in bestuur, kommissies en andere overlegvormen.

Voor zaken die onder de CR vallen en geld kosten, 
worden door het bestuur bepaalde budgetten beschikbaar gesteld.
Voor eventuele begeleiding en verdere uitwerking van de CR taken, 
kan op de staf een beroep worden gedaan.
De maand na de bestuursverkiezingen wordt de CR opnieuw samengesteld.
De dagelijkse besturen van de CR in Hillegom en Lisse bestaat uit:
 
Hillegom:
Maarten Kuipers voorzitter
Jan Nelis secretaris
Anneke Goedhart  penningmeester
 
Lisse:
Marcel Veenman voorzitter
Tineke Wijnands secretaris
Fred Teeuwen penningmeester
 
In de centra is een lijst te vinden waarop de samenstelling van
de Centrumraad staat.

 

doelstelling & beleid, VJV-Bollenstreek