Delfshaven praat over de Meineszbuurt
uitnodiging van deelgemeente aan de bewoners van de meineszbuurt.

bron: email aan bewoners, inclusief 3 bijlagen.
scanreading: jan van hensbergen

 

Beste Bewoners,

Naar aanleiding van de deelraad op 3 april j.l. waar aantal bewoners hun zorgen uitten over de wijk, willen wij jullie graag voor de Commissie Buitenruimte & Economie op 11 juni 2008 a.s. uitnodigen.
Het onderwerp dat op de agenda staat gaat over de problematiek in jullie wijk.

TIJD: 20.00 uur
DATUM: 11 juni 2008
LOCATIE: Looiershof 1 (tegenover Herman Dulaerplein)

We zien u graag op de commissie.

Mocht u n.a.v. hierboven vragen hebben kunt u met de ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,


Fatma Kusadasi-Sarikaya
Griffiemedewerker

Bezoekadres: Looiershof 1, 3024 CZ Rotterdam

 

Agendapunt 4: vergadering deelraadcommissie buitenruimte & economie

4. Problematiek Meineszbuurt: verleden & toekomst


Op 3 april spraken bewoners van de Meineszbuurt in over problematiek op het Meineszplein.
De portefeuillehouder zegde toen toe te zullen bekijken wat hier in het verleden is gebeurd en wat de deelgemeente kan bijdragen aan de bewonersplannen. De deelraad besloot dit onderwerp in juni op de commissieagenda te zetten.

Behandeling van dit agendapunt

Doel: De commissie neemt kennis van dit agendapunt.

Wijze: De portefeuillehouder heeft een brief aan de bewoners gestuurd. Hij licht deze kort toe. Daarna gaan de commissieleden met de portefeuillehouder en de uitgenodigde bewoners in gesprek.

Vervolg: Het vervolg zal blijken tijdens de commissiebehandeling
 

toelichting deelgemeente

AGENDAPOST voor de Commissie Buitenruimte en Economie
Datum 11 juni 2008
DGR-nr. : R2008-

Agendapunt 4:       Betreft Problematiek Meineszbuurt: verleden en toekomst
:
Programma & PF-houder: C. de Theije
Sector/naam Griffie/L. van Koppen
:
akkoord F. Sybrandi, griffier
:
akkoord R. Brons, voorzitter
:

Toelichting

In de deelraad van 3 april j.l. spraken bewoners van de Meineszbuurt in. Zij uitten toen hun zorgen over het Burgemeester Meineszplein. Het plein wordt opgeknapt in verband met de Groene Duim en langs het Meineszplein staan prachtige panden.
Echter, er spelen ook problemen op het gebied van verkeer, sociaal en veiligheid. Naar de mening van de bewoners moet het Meineszplein een visitekaartje van de buurt zijn. Zij gaven aan dat er een pleinregisseur nodig is, die samen met de bewoners een visie op de toekomst van het plein en de buurt ontwikkelt.
De bewonersgroep wil graag meehelpen en meedenken, maar heeft niet het vermogen om zelf het initiatief te nemen.

De deelraad besloot dat dit onderwerp in de commissie Buitenruimte en Economie van 11 juni terug moest komen. Het DB zou in de tussentijd uitzoeken wat in het verleden op het plein is gebeurd en wat in de toekomst mogelijk is.

Behandelwijze in de commissie
De bewoners die op 3 april hebben ingesproken zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

Het DB heeft inmiddels een brief aan de bewoners gestuurd (zie bijlage 2B). Hierin schetst het DB al mogelijkheden en te nemen stappen. Ook doet het DB een aantal toezeggingen aan de bewoners. Portefeuillehouder De Theije krijgt in de commissie eerst gelegenheid deze brief toe te lichten.

Richtinggevende vragen daarbij zijn:

  • Wat is precies de problematiek op en rond het plein?
  • Wat heeft de deelgemeente de afgelopen jaren op en rond het plein aan de problematiek gedaan?
  • Wat gaat de deelgemeente in de toekomst doen aan de gesignaleerde problematiek?
  • Wat kan de deelgemeente bijdragen aan de plannen van de bewoners?

Daarna gaat de commissie met de uitgenodigde bewoners en de portefeuillehouder in gesprek over de toekomst van de Meineszbuurt.

Gevraagde beslissing:

De commissie Buitenruimte en Economie wordt gevraagd kennis te nemen van de problematiek op en rond het Meineszplein en de aanpak daarvan.

 

Uit: verslag vergadering deelraad, d.d. 3 april.

VASTGESTELD VERSLAG vergadering Deelraad Delfshaven

Uit de notulen van de deelraad, dd 3 april 2008

1. Vragenkwartier bezoekers
Wouter de Jong, bewonersgroep Meineszbuurt Presentatie in verband met zorgen over het burgermeester Meineszplein.
Per jaar passeren zeer veel auto's het Burgermeester Meineszplein, het plein wordt opgeknapt in verband met de Groene Duim. Aan het Meineszplein staan prachtige panden. Toch gaat het momenteel niet goed met het plein, meer groen kan deze problemen niet oplossen. Verkeer, sociaal en veiligheid zijn enkele voorbeelden van grote probleemgebieden.
De bewonersgroep denkt momenteel na wat men kan doen. Het Meineszplein zou een visitekaartje van de buurt moeten zijn.
Het plein heeft een stevige regie nodig, in de vorm van een persoon die samen met de bewoners een visie ontwikkelt. De bewonersgroep kan het niet alleen en vraagt de deelgemeente om
haar verantwoordelijkheid te nemen. Investeer in een pleinregisseur. De verloedering dient per direct te stoppen en er dient een visie uitgewerkt te worden over de toekomst van het Plein en de buurt. De bewonersgroep wil graag meehelpen en meedenken, de bewonersgroep heeft niet het vermogen om zelf het initiatief te nemen.
Meer informatie: www.meinesz.info


De heer Roseval: Hoe kan het DB hierop aansluiten, welke toezegging kan aan de bewoners gedaan worden?
De heer Van Kampen: Hoe kan op zo'n belangrijke plek een pand tien jaar leeg staan?
De heer Lansink: De regie ontbreekt vaker bij dit DB, hoe kan dit zo fout gaan als de prioriteit is: burger bij de wijken betrekken?
De heer Chbab: wat heeft men in het verleden hier gedaan en wat gaat men in de toekomst doen?

De heer Gonšalves:
Aangaande de situatie ter plekke is men al een tijdje met de bewoners in gesprek. Het gebied heeft absoluut de aandacht van het deelgemeentebestuur en de stadsmarinier. Op en rond het plein is een complexe problematiek doordat hier veel particuliere eigenaren zijn waardoor niet altijd duidelijk is van wie een pand is. Deze regio is benoemd als gebied waar extra aandacht aan besteed moet worden (ook in het kader van de Vogelaargelden). Dit soort precessen zijn complex en hebben tijd nodig om goed aangepakt te worden. Jeugdproblematiek: een van de aandachtsgroepen houdt zich op op dit plein, in de buurt is een buurthuis beschikbaar gesteld waar activiteiten worden georganiseerd, een overlastgevende belwinkel is gesloten.

De heer De Theije:
Een pand kan tien jaar leeg staan wanneer de eigenaar dat wenst, hij of zij heeft geen verplichting om te verhuren. Een aantal eigenaren is lastig te achterhalen en de eigenaren zijn vaak ook lastig te benaderen, moeilijk om mee te spreken. De duivenoverlast is bekend, hiertegen dienen een aantal kleine bouwkundige ingrepen gedaan worden, de eigenaar is hier echter tegen, waardoor het moeilijk wordt voor de deelgemeente. De deelgemeente wil graag in gesprek met de bewonersgroep over zelfbeheer van de buitenruimte. In 2002/2003 is met een eerdere bewonersgroep gesproken, de afspraken zijn toen helaas nooit van de grond gekomen. Op alle
onderdelen wordt met de bewoners bekeken wat men kan doen, sommige onderdelen zijn makkelijker aan te pakken dan andere.

De heer Gonšalves:
Wat betreft de pleinregisseur: het gaat om het hele Nieuwe Westen Noord, hier zal extra menskracht worden ingezet, op welke manier precies kan nu niet gezegd worden.

De heer Fastl:
Er is tot nu vooral gehoord van de heer De Theije wat niet kan en mislukt is, men kan wel het voornemen hebben iets te doen, maar als niet bekend is wie de eigenaren zijn en wat men kan doen, komt men niet veel verder, graag de handen uit de mouwen steken en bekijken wat wel kan en kan worden verbeterd. Als het in de afgelopen tien jaar niet is gelukt, hoe kan het dan nu wel lukken?

Mevrouw Kegge: wat gaat er nu concreet gebeuren?

De heer Lansink: advies: het onderwerp doorverwijzen naar de commissie, ter tafel krijgen wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat men wil gaan doen.

De heer Van Kampen: er gaat veel aandacht naar uit, maar wat koopt men daarvoor, er dienen duidelijke afspraken gemaakt worden, er zijn onteigeningsprocedures, wat kost het en is de
raad bereid dit geld uit te geven?

De heer De Theije heeft duidelijk proberen te maken waarom de deelgemeente bepaalde zaken niet voor elkaar heeft kunnen krijgen, men gaat zeker met de bewoners in gesprek over de
mogelijkheden.
Het voorstel van de heer Lansink wil het DB graag ondersteunen, de mogelijkheden dienen beter in kaart gebracht te worden. Voor sommige zaken moet men bij de stad zijn, onder andere voor onteigening, momenteel wordt uitgezocht wat wel kan, daarna kan men het gesprek met de bewoners goed ingaan.

Voorzitter: kan deze zaak voor mei in de commissie geagendeerd worden?
De heer Van Kampen: gewoon in mei doen.
De heer De Theije: dit hangt af van het inleveren van de stukken.
Voorzitter: volgende week donderdag moeten de stukken ingeleverd worden.
De heer De Theije:
Dat gaat niet lukken, volgende maand is haalbaarder, anders kan nergens antwoord op gegeven worden.

De heer De Jong: de bewoners wachten liever een maand op een goede bespreking.
 

 

9 mei: brief deelgemeentebestuur aan de bewonersgroep.

 

Geachte bewonersgroep Meineszbuurt,

In uw presentatie van 25 maart 2008 legt u een aantal wensen neer ten aanzien van het Burgemeester Meineszplein. Door middel van deze brief reageren wij op uw wensen.
Allereerst is de deelgemeente verheugd over het toekennen van de Groene Duim. Naar aanleiding van deze Groene Duim wilt u voor het Burgemeester Meineszplein een fysieke, sociale en economische aanpak door middel van een zogeheten pleinregisseur.

Hieronder behandelen wij per onderdeel de verschillende signaleringen en wensen.

Fysiek:

U signaleert dat na de herinrichting van 2004 de situatie sterk verbeterd is maar waarna volgens u te weinig is gedaan aan fysieke uitstraling van het plein. Qua panden is dit lastig aangezien eigenaren ondanks leegstand geen verplichting hebben tot het verhuren van hun panden.
U wenst meer verlichting, de deelgemeente zegt hierbij toe om de openbare verlichting te bekijken aan de hand van functionele en veilige maatstaven. U wordt hierover in juni ge´nformeerd.
U wenst een aanpak van de duivenpoep en hondenpoep. Hierbij zeggen wij u toe om de duivenaanpak zoals de deelgemeente deze al eerder heeft uitgerold in andere wijken ook uit te rollen op uw plein.
Daarnaast signaleert u een probleem met betrekking tot zogeheten zwerfafval. De deelgemeente deelt uw zorgen. Dit probleem betreft helaas niet alleen uw plein maar in feite de wijken Het Nieuwe Westen en Middelland. Daarop wordt door de deelgemeente en de stadsmarinier ingezet. Wij verwachten hier in 2008 resultaten te boeken waardoor de hoeveelheid zwerfafval zal verminderen.


Sociaal:
U signaleert een verslechtering van de veiligheid en onderlinge sociale contacten.
U wenst een meer actieve benadering vanuit het buurtcentrum op het Tidemanplein De aanwezige overlast van jongeren wordt aangepakt volgens de Beke methodiek. De laatste bevindingen zijn dat de overlast ten opzichte van het voorgaande jaar sterk verminderd is en dat er nu een Buddieproject voor jongeren loopt. De aanpak van overlast door jongeren heeft een zeer hoge prioriteit en er zal ook dit jaar stevig door de verschillende partners op worden ingezet. Daarnaast is er in Post West op het Tidemanplein ruimte gerealiseerd voor een deel van de overlastgevende jongeren, tevens zal het zogeheten Frimangron op de 1e Middellandstraat worden verbouwd en daar worden vanaf de zomer ongeveer activiteiten worden georganiseerd.

Economisch:
U signaleert een eenzijdig winkelbestand, de uitstraling is slecht en voegt weinig toe. Daarnaast is er sprake van langdurige leegstand. Op dit vlak moeten wij helaas melden dat het hier allemaal particuliere initiatieven betreft. Zowel het investeren als beheer is een zaak van de betreffende eigenaar of huurder. Op bouw- en woningtoezicht na is de mogelijkheid vanuit de overheid dan ook klein om hier een aanpak te bewerkstelligen.
Over het geheel gesproken wenst u een zogeheten "Plein met visie". Dit moet uitmonden in of een specialistenwinkelplein of een creatief plein. Hiervoor vraagt u in feite de inzet van een zogeheten wijkregisseur om zo pleingericht bepaalde resultaten te behalen. Met betrekking tot dit punt melden wij dat er zal een Regiegroep komt onder leiding van de Stadsmarinier om te kijken welke acties er mogelijk zijn op genoemde alle gebieden: hier zal een actieprogramma van worden gemaakt. Vanzelfsprekend zijn bewoners onderdeel van deze regiegroep. Hier zal ook de oprichting/activering van een eventuele W E aan de orde komen.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben ge´nformeerd.
Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Delfshaven, 9 mei 2008.

 

actieplan bewonersgroep
komt 11 juni aan de orde in de
deelraadcommissie

 

bijeenkomst kerngroep
1 juli in het belhuis

NL3022
de meineszbuurt

 

webmoderator:
trybe#manhattan

powered
by GS